• Čo vám ponúkame - klikni na odkaz

      • Prístup učiteľa k žiakovi - využívame individuálny prístup k učeniu, ktorý podnecuje ambície. Naši učitelia reagujú na silné stránky vášho dieťaťa a prispôsobuje model učenia tak, aby im pomohol prekonať výzvy. Náš prístup k učeniu kombinovaný s personalizovanou pozornosť vytvára prostredie, v ktorom vyše dieťa vynikne akademicky, sociálne a osobne.
      • Šport, zdravie, boj proti obezite - do nášho vyučovania od 5. ročníka sme zaradili   všeobecnú športovú prípravu, ktorá rozpohybuje našich žiakov a ukáže im krásu pohybu. V športových triedach je navýšený počet hodín telesnej výchovy. Obsahovú náplň tvoria aktivity, ktoré sú zamerané na zdravý životný štýl,  všeobecný telesný  rozvoj / návšteva plavárne, bicyklovanie, posilňovanie/, hlavne však na prípravu žiakov vo futbale a basketbale /prípadne hokejbale/.
      • Jazykové vzdelávanie - škola ponúka vzdelávcí program zameraný na jazykové vzdelávanie od 1. ročníka. Vyučovanie prebieha aj s kanadskou lektorkou, ktorej hodiny sú zaradené priamo do rozvrhu hodín žiakov. Veľmi dôležité sú pre nás skúsenosti učiteľov, preto ich odporujeme v ich neustálom raste a sebavzdelávní.
      • Práca s nadanými žiakmi a žiakmi so ŠVVP - Prostredníctvom projektu máme v škole školského psychológa, školského špeciálneho pedagóga  a asistentov učiteľa, ktorí poskytujú servis začleneným žiakom. V  našom prípade hovoríme o nadaných žiakoch a žiakoch  s vývinovými poruchami učenia a poruchami správania.
      • Kombinované hodnotenie - Naša škola prešla  v 1. ročníku na kombinované hodnotenie. Snažíme sa „nezostávať v starej štruktúre“, v starých modeloch a posunúť našu školu a vzdelávanie v nej smerom, o ktorom sme presvedčení, že je ten správny. Kombinované hodnotenie znamená vypisovanie viet, čo ktorý  žiak zvládol v danom predmete, kde už za nejaký ten čas podrástol, na čom ešte musí popracovať, aby sa zlepšil, pretože jeho limity mu to umožňujú. Ale aby ste sa v tom zorientovali - ako dané učivo zvládol, je ohodnoený aj známkou.
      • Osobnostný rozvoj žiakov - každý žiak má právo byť úspešný a dosiahnuť vytýčený cieľ, rozvíjať svoje osobnostné, emocionálne a sociálne zručnosti, ktoré mu umožnia úspešný prechod do dospelosti. Záleží len na jeho usilovnosti, motivovanosti a pomoci školy a rodiny.
      • Medzinárodná spolupráca a exkurzie - cieľom medzinárodnej spolupráce je spoznávanie iných kultúr, spoznávanie svojich hraníc a možností, osamostatnenie sa, naučenie sa zodpovednosti a samostatnosti. Ponúkame žiakom rôzne možnosti. Počas uplynulých piatich rokov sme v rámci projektu Erasmus plus nadviazali spoluprácu so školami v Belgicku, Francúzsku, Španielsku, Poľsku, Rumunsku formou výmenných pobytov.
      • Vybavenie školy, estetizácia školy - čas strávený v škole je u žiakov a mnohých zamestnancov omnoho väčší ako čas strávený doma. Preto chceme, aby toto prostredie bolo príjemné a atraktívne. Budova školy je priestranná, svetlá a po rekonštrukcii aj moderná a veľmi pekná. Má  veľké triedy a rozľahlé chodby.
      • Environmentálne cítenie a regionálna výchova - zmeny životného prostredia sa nás všetkých priamo dotýkajú a uvedomujeme si, že základy ekologického myslenia sa budujú už v základnej škole. Náš program je založený na princípe od známeho ku neznámemu/vzdialenejšiemu/. Znamená to, že vzťah k prírode a k ochrane životného prostredia budujeme postupne. Vychádzame z myšlienky najprv spoznať, potom poznávať a nakoniec chrániť. Staráme o naše najbližšie okolie – trieda, škola, potom sa zameriavame na okolie školy, okolie mesta, a na koniec širšie okolie.
      • ŠKD - školský klub detí -  Školský klub detí nie je pokračovaním školského vyučovania a nie je chápaný ani ako sociálna služba na stráženie detí. Pedagogická práca v školskom klube detí má svoje špecifiká - deťom zabezpečuje relaxáciu, rekreáciu, ale aj zaujímavé využívanie voľného času. Dobre vytvorený program činností plní predovšetkým funkciu relaxačnú a socializačnú s orientáciou na rozvíjanie samostatnosti a tvorivosti dieťaťa. Dieťa si vv klube odpočinie, prehlbuje vzťahy so svojimi rovesníkmi, realizuje  sa v činnostiach ktoré ho bavia, poznávať a rozvíjať svoje záujmy.
      • Školská jedáleň - naši žiaci majú možnosť využiť ponuku školskej jedálne /desiata+obed/, so zabezpečením výživovej hodnoty jedál, rôznorodosti a s dostatkom vitamínov. Zdravé stravovanie môže byť chutné aj sýte. Dbáme na vyvážené stravovanie bez zbytočných kalórií. 
      • Výchova a vzdelanie
      • SZUŠ Fantázia - súkromná umelecká škola, známa v širokom okolí kvalitnými vystúpeniamia a to hlavne tanečnými a hudobnými, je priamo v našej škole a logistika je poriešená priam v škole.
  • Kontakty

   • Základná škola, Komenského 2, 059 21 Svit
   • Mobil riaditeľ: +421 911 305 053 Mobil zástupcovňa: +421 948 990 834 (do 15.00h ) Mobil ekonomické oddelenie: +421 903 061 163 (do 15.00 h) Mobil ŠKD: +421 911 519 179 Mobil ŠJ: +421 911 305 052
   • Komenského 2, Svit 05921 Slovakia
   • 17068975
   • 2020947753
  • Prihlásenie