• Čitateľská a prírodovedná gramotnosť

     • Zvýšenie čitateľskej a prírodovednej gramotnosti

     • Informacia_o_realizacii_projektu_ZS_Svit.pdf

      plagat_ZS_Svit.docx

       

       

      Základnej škole na Komenského 2 vo Svite bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Zvýšenie čitateğskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti na ZŠ Svit“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 1 – Vzdelávanie, Investičná priorita1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy, Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

      Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/157/2019 bola podpísaná dňa 05.08.2019, na centrálnom registri zmlúv zverejnená dňa 14.08.2019 a účinná je od nasledujúceho dňa po dni zverejnenia, t. j. 15.08.2019.

      Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom zlepšenia študijných výsledkov žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Naplnením hlavného cieľa základná škola výrazným spôsobom pomôže svojim žiakom nielen pri ďalšom vzdelávaní, ale aj pri uplatnení sa v súkromnom a budúcom pracovnom živote.

      Projekt tri hlavné aktivity:

      1. Tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na zvýšenie prírodovedných, matematických, environmentálnych, jazykových, IKT zručností vrátane finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia, v ktorej je zahrnuté zaradenie extra hodín do školského vzdelávacieho programu, mimoškolská činnosť a obstaranie tovarov a didaktických pomôcok pre zvýšenie gramotností.
      2. Podpora rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov vrátane oblastí jazykových a IKT zručností prostredníctvom vytvorenia pedagogických klubov.
      3. Riadenie projektu, ktoré bude vykonávané prostredníctvom vlastných zamestnancov.

       

      Realizáciou projektu sa zlepší úroveň vzdelávania v škole, zabezpečí sa rovnaký prístup ku vzdelávaniu pre žiakov so ŠVVP a ostatných žiakov, zlepší sa komunikácia s rodinou týchto žiakov, zlepšia sa ich študijné výsledky, zvýši sa ich zdravé sebavedomie vďaka možnosti cítiť úspech a spokojnosť z dosahovaných výsledkov. Prioritou školy je zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť dosahovaných výsledkov.

      Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 10/2019.

      Plánovaný termín ukončenia realizácie projektu: 09/2021.

       

      Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 88 938,10 EUR.

       

       

      Textové pole: Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 84 491,19 EUR.

       

      Tento projekt sa realizuje vĖaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ğudské zdroje

       

      www.esf.gov.sk                                                       www.minedu.gov.sk

  • Kontakty

   • Základná škola, Komenského 2, 059 21 Svit
   • Mobil riaditeľ: +421 911 305 053 Mobil zástupcovňa: +421 948 990 834 (do 15.00h ) Mobil ekonomické oddelenie: +421 903 061 163 (do 15.00 h) Mobil ŠKD: +421 911 519 179 Mobil ŠJ: +421 911 305 052
   • Komenského 2, Svit 05921 Slovakia
   • 17068975
   • 2020947753
  • Prihlásenie