• Ako to u nás funguje

   • Školská jedáleň pre školský rok 2019/2020

     

    Na zaradenie stravníka do dochádzky na stravovanie sa berie do úvahy  riadne vypísaná záväzná prihláška na stravovanie pre školský rok 2019/20, ktorú si rodič/zákonný zástupca riadne prečíta a svojim podpisom súhlasí s danými podmienkami. Táto prihláška je platná po dobu celého školského roka, preto sa stravníkovi obed automaticky prihlasuje na ďalší mesiac dovtedy, pokiaľ ho rodič NEODHLÁSI z aktuálneho dňa, mesiaca, alebo nezruší prihlášku na stravovanie. Všetky zmeny  je nutné nahlásiť u vedúcej ŠJ. Neodhlásené obedy musí zákonný zástupca uhradiť v plnej sume. Prihlášku si môžete vyzdvihnúť u vedúcej ŠJ, alebo stiahnuť zo stránky našej školy.

    Pred uskutočnením 1. bezhotovostnej platby pre nových stravníkov je potrebné si :

    - zakúpiť čip v cene 2,00 €, ktorý oprávňuje vlastníka na odber jedného obeda.

     

      P o k y n y   pre platbu, výdaj a odhlásenie stravy: 

     Číslo účtu  ŠJ :   IBAN   SK0702000000350022836562

     

    1. Platba za stravu :

     

    Príspevky na stravovanie v ŠJ pri ZŠ:

    Na základe VZN Mesta Svit č.5/2019. bude od každého prihláseného žiaka – stravníka prijatá jednorazová zálohová platba vo výške:

    Žiaci I. stupňa   21,60 € (1,08€ x 20 dní)

    Žiaci II. stupňa 23,20 € (1,16€ x 20 dní)

    ktorý sa uhrádza vopred pred nástupom dieťaťa na stravovanie (t. j. pred začiatkom školského roka vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci august), a bude zúčtovaný po ukončení školského roka. Pri dodržaní podmienok na priznanie dotácie 1,20 € na výchovu k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR bude jednorazový príspevok na stravovanie vrátený zákonnému zástupcovi dieťaťa v plnej výške.

    Réžia  vo výške 2,00 € (mesiac) sa uhrádza mesiac dopredu najneskôr do 20.-ho predchádzajúceho mesiaca.

    Neskorší termín úhrady môže zablokovať výdaj obeda v prvých dňoch mesiaca, pretože bankové prevody trvajú 1 až 3 dni, výpis zo Slovenskej pošty až 5 dní.  Do správy pre adresáta nezabudnite napísať meno, priezvisko a triedu stravníka, aby sa platba mohla včas a bez problémov priradiť.

     

    V zmysle novely zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.2019, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa poskytuje na každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Neodhlásenú stravu musí zákonný zástupca uhradiť v plnej výške.

    2. Preplatky a nedoplatky :

    Preplatky za odhlásené obedy sa vyúčtujú k 30.6.2020 a vrátia na účet zákonného zástupcu uvedeného v zápisnom lístku do 31.07.2019, alebo po dohovore so zákonným zástupcom žiaka kedykoľvek počas školského roka.  Nevrátené preplatky sa posunú do nasledujúceho školského roka.

     

    3. Výdaj stravy :

    Obedy sa vydávajú od :   11.15 hod. - 11.30 hod.( obedár-neodhlásenú stravu v prvý deň choroby. )

                                                  11.30 hod. - 13.45 hod. ( žiaci a zamestnanci ZŠ )

    Dozor v školskej jedálni zaisťujú pedagogickí pracovníci školy, ktorí výchovne pôsobia na kultúru a estetiku stravovania v jedálni. Rozvrh dozorov je vyvesený v jedálni.

    4. Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy :

    -         on-line na web-stránke školy: zssvit.edupage.org

    • telefonicky na tel. č.:  +421 911 305 052
    • osobne v  ŠJ pri ZŠ Komenského 2, Svit

    Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň.

    Podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, dieťa má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) iba v prípade, ak sa zúčastní vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní, dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie za jedlo, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov vyššie v zátvorke.

     5. Stravovanie :

     Školský zákon umožňuje odoberať žiakom a zamestnancom dotované školské obedy iba

     v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Za školské vyučovanie sa považuje aj

     výcvik organizovaný školou /lyžiarsky, plavecký/, výlety, exkurzie a iné školské akcie.

    Počas týchto školských akcií sa žiaci odhlasujú z obedov samostatne, alebo učiteľ ktorý danú akciu poriada !!!

    V prípade neprítomnosti v škole - počas choroby má žiak nárok na obed len v prvý deň do obedára, ale rodič uhradí plnú výšku stravovacej jednotky.

    ŠJ je účelové zariadenie na prevenciu zdravej výživy.

    Pri príprave obeda sa používajú MSN a receptúry, ktoré vydáva MŠVVaŠ SR podľa § 140zákona č.245/2008 Z.z., ktoré sú za účelom ozdravenia výživy detí každoročne aktualizované.

     

    Dôležité upozornenia :

    • obed je možné odobrať len prostredníctvom čipu, bez čipu bude obed   vydaný len so  súhlasom vedúcej ŠJ,
    • výdaj obeda môže byť blokovaný: nezaplatením, neskorou úhradou cez účet, odhlásením, chybným čipom vždy riešte ihneď v kancelárii ŠJ,
    • čip si stravník zakúpi v kancelárii ŠJ (2,00 €/ks v hotovosti), pri strate si musí zakúpiť nový,

    na jeden čip je možné odobrať len jeden obed

    • Obed vydaný do obedára je určený na okamžitú konzumáciu, nesmie sa skladovať!
  • Kontakty

   • Základná škola, Komenského 2, 059 21 Svit
   • zssvit@zssvit.eu
   • zssvit@zssvit.eu
   • Pevná linka +421 52 775 6313 (do 15.00 h) Mobil riaditeľ: +421 911 305 053 Mobil kancelária: +421 903 061 163 (do 15.00 h) Mobil ŠKD: +421 911 519 179 Mobil ŠJ: +421 911 305 052
   • Komenského 2, Svit 05921
   • 17068975
   • 2020947753
 • Fotogaléria

  • Interiér 02-20
  • Pergola
  • Interiér 09/2019
  • Areál jún 2019
  • Mamut - matematicko-športová súťaž v Košiciach
  • Vyhodnotenie súťaže Spotreba pre život
  • Misijná súťaž
  • Perohryz 2019
  • Deň počatého dieťaťa
  • Hodiny RŠF
  • 4. B na návšteve v škôlke
  • Zdravý chrbátik v škole