• Ako to u nás funguje

   • Školská jedáleň pre školský rok 2018/2019

     

    Poplatky za stravu pre školský rok 2018/2019:

    Podľa VZN Mesta Svit – dodatok č. 3/2011 v zmysle § 6 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení neskorších zmien a predpisov:

     

    Pre 1. -  4.ročník                             0,95 € /deň

    Pre 5. – 9. ročník                           1,01 € / deň

    Doplnkové stravovanie-desiata- 0,35 € / deň      

    Ceny sú v súlade s nariadením MŠ SR v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. § 140.

     

    Žiak sa stravuje v Školskej jedálni na základe Zápisného lístku, ktorý žiaci dostanú na začiatku školského roka v triede od triedneho učiteľa, alebo je k dispozícii v kancelárii vedúcej ŠJ.

     

    Informácie pre platbu cez trvalý príkaz:

     

                Každý nový školský rok by platba mala začať v auguste, aby bola zabezpečená na mesiac september. Ak nie je platba uskutočnená v auguste, v mesiaci september musia byť dve platby za september a aj za október.

    Platba za stravu sa realizuje bezhotovostne na  číslo účtu:

     

    SK07 0200 0000 3500 2283 6562

    BIC - SUBASKBX

     

    pre I.  stupeň                   19,00 € / mesiac

    pre II. stupeň                   20,20 € / mesiac

    Pre I.a II.stupeň desiata  7,00 € / mesiac

     

    Platí sa mesiac dopredu t. z. napr. v auguste 2018 na september 2018. Platba musí byť na účte mesiac dopredu. Do poznámky treba uviesť meno žiaka a triedu, za ktorého bude platba realizovaná.

     

     

    Odhlasovanie zo stravy:

     

                Odhlasovať zo stravy je možné deň dopredu, zapísaním do zošita, ktorý je v školskej jedálni:

    • z vyznačením: meno žiaka, trieda, odkedy dokedy
    • telefonicky na čísle:

    0911 305 052

     

    • alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Edupage.

     

    Odhlásiť sa môže len žiak sám, prípadne jeho zástupca to znamená rodič, alebo súrodenec. Na dlhší čas t.j. týždeň a viac je potrebné odhlásiť sa zo stravy písomne s  podpisom rodiča a odovzdať odhlášku v kancelárii vedúcej ŠJ.

     

    Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.