• Všeobecné info

    • Ako to u nás funguje

    • Pokyn_ku_stravovaniu od 1.5.2023 docx

      

     Obed v školskej jedálni je mňam.

     Výživa je dôležitou súčasťou zdravého rastu a vývoja detí. Má vplyv aj na ich psychický a fyzický vývoj a dodáva telu potrebné minerály a prísun energie. Hrá dôležitú úlohu aj pri učení detí, ako aj v celom výchovnom-vzdelávacom procese.  

     Naši žiaci majú možnosť využiť ponuku školskej jedálne, so zabezpečením výživovej hodnoty jedál, rôznorodosti a s dostatkom vitamínov. Zdravé stravovanie môže byť chutné aj sýte. Dbáme na vyvážené stravovanie bez zbytočných kalórií. 

     Ponúkame doplnkové stravovanie - desiaty a obedové menu. Denne sa tu stravuje cez 400 stravníkov. Desiaty sú robené formou rôznych nátierok, mliečnych kaš, ovocia či zeleniny či mliečnych výrobkov. Žiak bez desiaty (a so zlými raňajkami) bude nielen hladný, ale aj menej sústredený. Preto ponúkame rodičom postarať sa o zdravú, kvalitnú desiatu so zárukou, že ju aj zje.  

     Ku  hlavnému chodu, okrem sladkého pokrmu, je podávaná príloha, zeleninové šaláty podľa vlastného výberu, často ovocie, jogurty, tvarohové krémy. Súčasťou obedového menu je tiež polievka.  

     Pri prvom chode sú žiaci prvého stupňa obslužení dozorom v jedálni a druhý chod si žiaci z okienka nosia sami. Nezabúdame ani na pitný režim. Žiaci majú možnosť samostatne si dávkovať množstvo tekutín.   

     V jedálni je vždy prítomný dozor, ktorý je nápomocný žiakom pri obslužných činnostiach v jedálni, či správnych návykoch stolovania.  

      

      

     Školská jedáleň pre školský rok 2022/2023

      

     Na zaradenie stravníka do dochádzky na stravovanie sa berie do úvahy  riadne vypísaná záväzná prihláška na stravovanie pre školský rok 2022/23, ktorú si rodič/zákonný zástupca riadne prečíta a svojim podpisom súhlasí s danými podmienkami. Táto prihláška je platná po dobu celého školského roka, preto sa stravníkovi obed automaticky prihlasuje na ďalší mesiac dovtedy, pokiaľ ho rodič NEODHLÁSI z aktuálneho dňa, mesiaca, alebo nezruší prihlášku na stravovanie. Všetky zmeny  je nutné nahlásiť u vedúcej ŠJ. Neodhlásené obedy musí zákonný zástupca uhradiť v plnej sume. Prihlášku si môžete vyzdvihnúť u vedúcej ŠJ, alebo stiahnuť zo stránky našej školy.

     Pred uskutočnením 1. bezhotovostnej platby pre nových stravníkov je potrebné si :

     - zakúpiť čip v cene 2,00 €, ktorý oprávňuje vlastníka na odber jedného obeda.

      

       P o k y n y   pre platbu, výdaj a odhlásenie stravy: 

      Číslo účtu  ŠJ :   IBAN   SK0702000000350022836562

      

     1. Platba za stravu :

      

     Príspevky na stravovanie v ŠJ pri ZŠ:

     Na základe VZN Mesta Svit č.2/2022. bude od každého prihláseného žiaka – stravníka prijatá zálohová platba vo výške:

     Žiaci I. stupňa   24,20 € (1,21€ x 20 dní)

     Žiaci II. stupňa 26,00 € (1,30€ x 20 dní)

     ktorý sa uhrádza vopred pred nástupom dieťaťa na stravovanie (t. j. pred začiatkom školského roka vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci august), a bude zúčtovaný po ukončení školského roka. Pri dodržaní podmienok na priznanie dotácie 1,30 € na výchovu k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR bude jednorazový príspevok na stravovanie vrátený zákonnému zástupcovi dieťaťa v plnej výške.

     Réžia  vo výške 3,00 € (mesiac) sa uhrádza mesiac dopredu najneskôr do 20.-ho predchádzajúceho mesiaca.

     Neskorší termín úhrady môže zablokovať výdaj obeda v prvých dňoch mesiaca, pretože bankové prevody trvajú 1 až 3 dni, výpis zo Slovenskej pošty až 5 dní.  Do správy pre adresáta nezabudnite napísať meno, priezvisko a triedu stravníka, aby sa platba mohla včas a bez problémov priradiť.

      

     V zmysle novely zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.2019, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa poskytuje na každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Neodhlásenú stravu musí zákonný zástupca uhradiť v plnej výške.

     2. Preplatky a nedoplatky :

     Preplatky za odhlásené obedy sa vyúčtujú k 30.6.2023 a vrátia na účet zákonného zástupcu uvedeného v zápisnom lístku do 31.07.2023, alebo po dohovore so zákonným zástupcom žiaka kedykoľvek počas školského roka.  Nevrátené preplatky sa posunú do nasledujúceho školského roka.

      

     3. Výdaj stravy :

     Obedy sa vydávajú od :   11.30 hod. - 13.45 hod. ( žiaci a zamestnanci ZŠ )

     Dozor v školskej jedálni zaisťujú pedagogickí pracovníci školy, ktorí výchovne pôsobia na kultúru a estetiku stravovania v jedálni. Rozvrh dozorov je vyvesený v jedálni.

     4. Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy :

     -         on-line na web-stránke školy: zssvit.edupage.org

     • telefonicky na tel. č.:  +421 911 305 052
     • osobne v  ŠJ pri ZŠ Komenského 2, Svit

     Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň.

     Podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, dieťa má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,30 € (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) iba v prípade, ak sa zúčastní vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní, dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie za jedlo, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov vyššie v zátvorke.

      5. Stravovanie :

      Školský zákon umožňuje odoberať žiakom a zamestnancom dotované školské obedy iba

      v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Za školské vyučovanie sa považuje aj

      výcvik organizovaný školou /lyžiarsky, plavecký/, výlety, exkurzie a iné školské akcie.

     Počas týchto školských akcií sa žiaci odhlasujú z obedov samostatne, alebo učiteľ ktorý danú akciu poriada !!!

     V prípade neprítomnosti v škole - počas choroby má žiak nárok na obed len v prvý deň do jednorazového obalu, ale rodič uhradí plnú výšku stravovacej jednotky.

     ŠJ je účelové zariadenie na prevenciu zdravej výživy.

     Pri príprave obeda sa používajú MSN a receptúry, ktoré vydáva MŠVVaŠ SR podľa § 140zákona č.245/2008 Z.z., ktoré sú za účelom ozdravenia výživy detí každoročne aktualizované.

      

     Dôležité upozornenia :

     • obed je možné odobrať len prostredníctvom čipu, bez čipu bude obed   vydaný len so  súhlasom vedúcej ŠJ,
     • výdaj obeda môže byť blokovaný: nezaplatením, neskorou úhradou cez účet, odhlásením, chybným čipom vždy riešte ihneď v kancelárii ŠJ,
     • čip si stravník zakúpi v kancelárii ŠJ (2,00 €/ks v hotovosti), pri strate si musí zakúpiť nový,

     na jeden čip je možné odobrať len jeden obed

  • Kontakty

   • Základná škola, Komenského 2, 059 21 Svit
   • Mobil riaditeľ: +421 911 305 053 Mobil zástupcovňa: +421 948 990 834 (do 15.00h ) Mobil ekonomické oddelenie: +421 903 061 163 (do 15.00 h) Mobil ŠKD: +421 911 519 179 Mobil ŠJ: +421 911 305 052
   • Komenského 2, Svit 05921 Slovakia
   • 17068975
   • 2020947753
  • Prihlásenie