• Šport nepozná limity

     • Pre koho sú športové triedy..

     • Športové triedy sú určené pre športovo nadaných žiakov, ale aj pre všetky deti, ktoré milujú pohyb a neboja sa na sebe pracovať.

      Cieľom športovej triedy je zvládnutie a osvojenie si čo najväčšieho množstva pohybových schopností a aktivít, vytváranie dobrých predpokladov pre celoživotný vzťah k športu, zdraviu a pohybu.

      Športovú prípravu žiakov sme rozdelili na 3 obdobia rozvoja. Tieto obdobia sa prelínajú počas školského roka, pričom percentuálny podiel aktivít sa mení v závislosti od ročníka, rešpektujúc psychosomatický rozvoj žiaka.

      1. obdobie

      - rozvoj kondície

      - všeobecný atletický tréning

      - rozvoj všeobecnej vytrvalosti

      - herná činnosť jednotlivca

      2. obdobie

      - základné posilňovanie  trupu

      - gymnastika, pohyblivosť, koordinácia

      - kruhová forma tréningu

      - pedagogická činnosť - zdravá strava, držanie tela

      - herné systémy

      3. obdobie

      - komplexný tréning rýchlosti /rýchlosť, frekvencie, výbušnosť.../

      -vytrvalostné outdoorové športy - plávanie, cyklistika, turistika

      - herné kombinácie

      Zriadenie triedy s rozšíreným vyučovaním všeobecnej športovej prípravy sa riadi § 103 – 106 z. č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      Trieda s rozšíreným vyučovaním všeobecnej športovej prípravy na II. stupni  je trieda, v ktorej je systematická športová príprava súčasťou vyučovania. Činnosť v takejto triede je zameraná na optimálny rozvoj pohybových predpokladov žiakov pre  rôzne športové odvetvia a zvyšovanie ich športovej výkonnosti.

      Športové triedy sú triedy, ktorých úlohou je vytvárať optimálne podmienky pre progresívnu športovú prípravu pohybovo nadanej a talentovanej mládeže so zreteľom na získanie správnych pohybových návykov a pohybových činností pri dodržiavaní všetkých zásad športovej prípravy mládeže.

      Cieľom pri plnení výchovných a vzdelávacích úloh školy je cieľavedomé a systematické rozvíjanie predpokladov pre rast športovej výkonnosti talentovaných žiakov. Športová príprava má za cieľ cieľavedomé telesné, funkčné a pohybové zdokonaľovanie talentovaných detí a mládeže v špecifických činnostiach,  ktoré vyžaduje zvládnutie rôznych druhov športov.

      V  triedach s rozšíreným vyučovaním všeobecnej športovej prípravy sa vyučuje podľa upraveného učebného plánu základnej školy. Predmet športová príprava sa ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu vyučuje podľa osobitných učebných osnov vypracovaných v spolupráci so športovými zväzmi v súlade so zásadami športového tréningu v priestoroch školy. 

      Do triedy s rozšíreným vyučovaním všeobecnej športovej prípravy sa prijímajú žiaci po overení špeciálnych zručností, schopností a nadania.

      Podmienky pre prijatie do triedy s rozšíreným vyučovaním všeobecnej športovej prípravy na I. stupni :

      1. Úspešné zvládnutie všeobecných motorických testov, všeobecnej pohybovej výkonnosti.
      2. Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti.
      3. Prihláška do triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy.

      Podľa výsledkov testov a splnenia ostatných kritérií sa stanoví poradie uchádzačov o prijatie do triedy s rozšíreným vyučovaním všeobecnej športovej prípravy.

      Prijatým žiakom vydá riaditeľka školy rozhodnutie o prijatí.

      Prihlášku do  triedy s rozšíreným vyučovaním všeobecnej športovej prípravy si môžete stiahnuť z webovej stránky školy, prípadne Vám ju pošleme na základe vyžiadania mailom.

      Výber talentovaných žiakov do triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy sa uskutočňuje každoročne v mesiaci máj formou testovania zúčastnených záujemcov.

      Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v športovej triede:

      • predmet telesná výchova sa vyučuje v rozsahu 2 hodiny týždenne
      • predmet športová príprava sa vyučuje v rozsahu 3 hodiny týždenne

       

      Odborné, technické  a materiálne zabezpečenie výučby športovej prípravy:

      • kvalifikovaní tréneri a učitelia športovej prípravy s príslušnou trénerskou licenciou
      • malá telocvičňa, veľká telocvičňa, multifinkčné  ihrisko, ihrisko, vedľajšie tréningové plochy 
      • kompletné materiálové vybavenie na všeobecnú športovú prípravu a  športovú špecializáciu

      Vyradenie žiaka zo športovej triedy:

      Riaditeľ školy môže vyradiť žiaka zo športovej triedy a preradiť do bežnej triedy v polroku alebo na konci školského roku po predchádzajúcom upozornení rodičov:
      a) pre neplnenie požiadaviek športovej prípravy
      b) pre neplnenie výchovno-vzdelávacích požiadaviek
      c) zo zdravotných dôvodov na návrh lekára
      d) na žiadosť zákonného zástupcu žiaka .

      Máme vytvorené výborné personálne, priestorové a materiálne podmienky a kvalifikovaných učiteľov telesnej výchovy a športovej prípravy.

  • Kontakty

   • Základná škola, Komenského 2, 059 21 Svit
   • Mobil riaditeľ: +421 911 305 053 Mobil zástupcovňa: +421 948 990 834 (do 15.00h ) Mobil ekonomické oddelenie: +421 903 061 163 (do 15.00 h) Mobil ŠKD: +421 911 519 179 Mobil ŠJ: +421 911 305 052
   • Komenského 2, Svit 05921 Slovakia
   • 17068975
   • 2020947753
  • Prihlásenie