• Prehľad akcií

      • Euroregión Tatry

      • Školský rok sme nezačali len v zdraví, ale aj úspešne. Naša žiačka Marianna Galajdová sa na konci školského roka zúčastnila medzinárodnej výtvarnej šúťaže Tatry očami detí, ktorú vyhlásilo združenie Euroregión Tatry. Víťazi tejto súťaže boli vybraní a ocenení počas letných prázdnin. Mariannka vyhrala krásne 3. miesto a odniesla si nielen diplom, ale aj veľmi peknú vecnú cenu. My jej srdečne blahoželáme a prajeme ešte ďalšie takéto úspechy.

      • Pokyny k stravovaniu v šk. roku 2021/2022

      • Milí rodičia,

       v prípade záujmu o stravovanie v šk. roku 2021/2022, prosíme vás vyplniť zápisný lístok na stravu Zápisný lístok na obed a desiatu.

       Tento zápisný lístok je potrebné podpísaný osobne doručiť do kancelárie vedúcej školskej jedálne v pracovných dňoch čase od 7.30 do 13.30. Bližšie informácie o stravovaní nájdete tu.

       Zároveň  Vás chcem informovať, že dotácia na stravu už od 1.9.2021 nebude poskytovaná pre všetkých žiakov  celoplošne, ale bude poskytnutá pre:

                   a) dieťa, ktoré navštevuje ZŠ a v základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

                   b) dieťa, ktoré navštevuje základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej priemerný mesačný príjem za posledných šesť mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie je najviac vo výške životného minima,

                   c) dieťa, ktoré navštevuje základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu, táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa §4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením. 

       Podrobne uvedené v úprave zákona č. 544/2010 Z. z. : zákon č. 417/2020 Z. z. (https://www.slov-lexskJpravnepredpisy/SK/ZZ/2020/4 17/20210801 .html),cestne_vyhlasenie_2021_2022(1).doc a návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách, ktorý bol schválený NR SR dňa 22.06.2021 (https://www.nrsr.skIweb/Defau1t.aspx?sid=zakony/zakon&ZaJ~borID=I3&CisObdobia=8&CPT=506).

       Pokiaľ Vaše dieťa spadá do skupiny a), b), alebo c) je k priznaniu dotácie nevyhnutné doložiť do 8.8.2021:

        • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (vydáva ÚPSVaR)
        • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima (vydáva ÚPSVaR)
        • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa čestné vyhlásenie

       Čípy na stravovanie a dochádzku pre nových žiakov si môžete zakúpiť u vedúcej školskej jedálne. Čipy dostanú žiaci v prvý deň v škole.

       V prípade otázok nás kontaktujte na tel. č.: 0911 305 052

      • Rozlúčka s triednou učiteľkou

      • V piatok 25.6.2021 rodičia spolu s deťmi z 3.C pripravili prekrásnu rozlúčku s triednou učiteľkou Zuzanou Magerovou. Deti počas vyučovania zistili akú farbu má najradšej a potom rodičia vymysleli nádherné darčeky. Veď posúďte sami... 

      • Moje NIE zlu

      • Dňa 22.6.2021 sa Janko Dratva, žiak 5.B, zúčastnil slávnostného vyhlásenia výsledkov krajskej súťaže v tvorbe komiksových príbehov Moje NIE zlu v Prešove. Aj keď sa Janko neumiestnil, vyslúžil si čestné uznanie poroty, ktorej členom bol aj Doc. PhDr. Peter Karpinský PhD.. Po vyhlásení výsledkov mladí autori absolvovali tvorivé dielne s výtvarníkom, ilustrátorom a grafikom Martinom Luciakom, ktorému sa mohli pochváliť aj vlastnou tvorbou... 

      • Prváci na farme

      • Žiaci 1.C sa vďaka úžasným rodičom a starým rodičom svojej spolužiačky dostali na minifarmu, kde sa mohli pomojkať so zajačikmi, nakŕmiť, ale aj vyskúšať si podojiť kozičky. Nazreli dokonca aj do vtáčieho hniezda.

      • Krásy Liptova

      • 22. júna sme strávili ako kolektív 7.B, 8.A a 8.B na výlete. Naším cieľom bol neďaleký Liptov. Spoločné zážitky sa začali v Liptovskom Trnovci, kde sme nastúpili na výletnú loď Mária, ktorá sa plavila pod vedením zábavného kapitána a jeho asistentky. Tu sme obdivovali krásy okolitej prírody a zistili sme, že maximálna hĺbka Lipovskej Mary je až 43 m a je odtiaľ nezabudnuteľný výhľad na Nízke, Vysoké a Západné Tatry, Malú a Veľkú Fatru a krásne Chočské vrchy. Po plavbe sme sa zastavili na miestnych atrakciách a potom sme sa všetci posilni, na spiatočnú cestu domov, v McDonalde. Príjemne unavení, nasýtení a zdraví sme sa všetci popoludní vrátili domov...a počasie? Bolo určite slnečno a veľmi horúco, ale dodržiavali sme pitný režim:-)

       Kolektív 7.B, 8.A a 8.B triedy

      • Športovky v akcii

      • Športové triedy 6., 7., a 8. ročníka v rámci hodín športovej výchovy nakrútili prvé kilometre. Konečne nám to situácia dovolila. Trasa ZŠ Komenského - Lopušná dolina v smere na Vápenicu ( kopec )

       Niektorí športovci si dali individuálnu výzvu a najlepšie časy sa pohybovali pod 10 min. 🙂