• Čo ponúkame

     • Profil školy


      • Šport, zdravie, boj proti obezite

      • V povedomí rodičov a žiakov sa názov našej školy spája so športom. Od piateho ročníka  dávame žiakom možnosť navštevovať športovú triedu so zameraním na futbal a basketbal. Zámerom tejto profilácie školy bolo vybudovať u žiakov zdravé životné návyky a budovanie charakteru prostredníctvom športovania. Na naplnenie tohto zámeru ponúkame žiakom množstvo športových krúžkov a ich ponuku vylepšujeme na základe požiadaviek rodičov a detí. Krúžky sú vedené odbornými trénermi a celková úroveň poskytnutých služieb je garantovaná športovými klubmi v meste. Veríme, že odbornosť a kvalita je tiež cesta ku zvyšovaniu záujmu o športovanie. Ďalším spôsobom ako posilniť záujem o šport sú spoločné návštevy hokejových a basketbalových zápasov. Zápasy a súťaže aj aktívne organizujeme, a tak motivujeme žiakov k vyšším výkonom. Rodičov zapájame  do športového života školy prostredníctvom zmiešaných zápasov, usporadúvaním spoločných tréningov s rodičmi a taktiež majú rodičia možnosť sprevádzať deti na preteky.

       Zdravý životný štýl nie je len športovanie, ale je úzko spojený aj so stravovacími návykmi. Preto neopomíname ani túto oblasť. Školská jedáleň je zapojená do projektov, ktoré sú zamerané na ponuky zdravých potravín pre žiakov, podávame žiakom desiatu, ktorá spĺňa nároky na zdravú stravu.

       Keď hovoríme o zdraví a zdravom životnom štýle, predstavíme si fyzické zdravie. My myslíme aj na duševné zdravie našich detí. V škole pracuje školský psychológ, ktorý je deťom k dispozícii každý deň. Poskytujeme podporu deťom s poruchami učenia – učitelia aktívne využívajú pomoc asistentov a špeciálneho školského pedagóga. Učitelia prechádzajú rôznymi školenia, aby vedeli včas objaviť problémy dieťaťa a v spolupráci s odborníkmi ich aj riešiť. Chceme do tohto procesu vtiahnuť aj rodičov. Pripravujeme informačné /tematické/ popoludnia, kde predstavujeme rodičom náš produkt – aký prístup preferujeme ku žiakom, čo robíme pre zdravie, slušné správanie .....  Podporné aktivity súvisiace s prezentáciou školy umocňujeme besedou s odborníkmi. Na tieto posedenia pozývame nielen rodičov, ale aj širokú  verejnosť – priateľov rodičov, budúcich záujemcov a štúdium. Plánujeme zatiahnuť do organizovania týchto akcií rodičovskú radu – zástupcov tried.

  • Kontakty

   • Základná škola, Komenského 2, 059 21 Svit
   • Mobil riaditeľ: +421 911 305 053 Mobil zástupcovňa: +421 948 990 834 (do 15.00h ) Mobil ekonomické oddelenie: +421 903 061 163 (do 15.00 h) Mobil ŠKD: +421 911 519 179 Mobil ŠJ: +421 911 305 052
   • Komenského 2, Svit 05921 Slovakia
   • 17068975
   • 2020947753
  • Prihlásenie