• Voľné miesta na našej škole

  • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

  • Riaditeľ základnej školy

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
   • Požiadavky:
    Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii
    pedagogického zamestnanca v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z o pedagogických zamestnancoch a
    odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
    vykonanie prvej atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy), najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.

    Ďalšie požiadavky:
    - ovládanie štátneho jazyka,
     znalosť príslušnej legislatívy,
     spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
     bezúhonnosť,
     počítačové znalosti - používateľ,
     komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
     osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie,
     spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilita.

    Požadované doklady k prihláške do výberového konania:
     prihláška do výberového konania,
     štruktúrovaný profesijný životopis,
     overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,
     potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
     čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
     potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
     písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
     súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11
    zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    v znení neskorších predpisov

    Uzávierka príjmu prihlášok je 3. decembra 2019, do 11.00 h.
    Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo na pečiatke podateľne MsÚ Svit.
    Prihlášky s označením „Výberové konanie - ZŠ Komenského 2, Svit - NEOTVÁRAŤ“ je potrebné doručiť
    na adresu:
    Mesto Svit
    Hviezdoslavova 268/32
    059 21 Svit
    Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené
    najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

  • Mzdový účtovník

   • Úväzok:
    100 %
    Dátum nástupu:
    01. januára 2020
   • Požiadavky:
    úplné stredoškolské vzdelanie v ekonomickom odbore
    rozpočtové organizácie
    vedenie mzdy v URBIS alebo preukázateľná prax min. 2 roky
    pracovná náplň – samostatné zabezpečovanie a spracúvanie mzdovej agendy
    Platová trieda: 5 - 6, tarifný plat určený v súlade so zákonom č. 553/2013 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  • Pomocný kuchár / kuchár v školskej jedálni ( varenie a výdaj stravy pre deti v ZŠ a zamestnancov školy)

   • Úväzok:
    100 %
    Dátum nástupu:
    08. január 2020
   • Požiadavky:
    Ukončené stredné odborné vzdelanie z okruhu stravovania
    Požadované doklady:
    • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
    • životopis
    • zdravotný preukaz
    • doklady o odbornej spôsobilosti, hygienické minimum
    • súhlas so spracovaním osobných údajov
    Platová trieda: 2, tarifný plat určený v súlade so zákonom č. 553/2013 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • Kontakty

   • Základná škola, Komenského 2, 059 21 Svit
   • zssvit@zssvit.eu
   • zssvit@zssvit.eu
   • Pevná linka +421 52 775 6313 (do 15.00 h) Mobil riaditeľ: +421 911 305 053 Mobil kancelária: +421 903 061 163 (do 15.00 h) Mobil ŠKD: +421 911 519 179 Mobil ŠJ: +421 911 305 052
   • Komenského 2, Svit 05921
   • 17068975
   • 2020947753
 • Fotogaléria

  • Interiér 02-20
  • Pergola
  • Interiér 09/2019
  • Areál jún 2019
  • Mamut - matematicko-športová súťaž v Košiciach
  • Vyhodnotenie súťaže Spotreba pre život
  • Misijná súťaž
  • Perohryz 2019
  • Deň počatého dieťaťa
  • Hodiny RŠF
  • 4. B na návšteve v škôlke
  • Zdravý chrbátik v škole