• Pracovné ponuky

   • Voľné pracovné miesta v našej škole

   • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

   • učiteľ - učiteľka matematiky/fyziky

    • Úväzok:
     100%
     Dátum nástupu:
     25. augusta 2021
    • Požiadavky:
     Kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 MŠVVaŠ, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii pedagogického zamestnanca.

     Požadované doklady:

     · písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,

     · štruktúrovaný životopis,

     · doklady o vzdelaní – fotokópie

     · súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

     · zápočet odpracovaných rokov ( až pred nástupom do zamestnania )

     · odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace ( až pred nástupom do zamestnania )

     · lekárske potvrdenie o spôsobilosti na výkon povolania ( až pred nástupom do zamestnania )

     Platové podmienky: v zmysle zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov . Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte mailom na adresu : zssvit @ zssvit.eu, resp. poštou na adresu: Základná škola Komenského 2, 05921 Svit

     Výber zamestnancov bude na základe osobného pohovoru, ktorého sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačmi o zamestnanie bude dohodnutý telefonicky, alebo elektronicky

     Kontakt : Mgr. Monika Dudinská

     Telefónne číslo : 0911305053

     e-mailová adresa : zssvit@zssvit.eu