• História

     • História školy

     • ZŠ Komenského vo Svite oslavuje 70 rokov

      Človek a škola patria neoddeliteľne k sebe už tisíce rokov. Škola človeka usmerňuje, formuje, ponúka mu veľa možností, dáva mu vzdelanie. Je tu pre jeho potreby i túžby, koľkokrát ešte ani nepoznané, tajné či podvedomé. Človek chodí do školy, aby sa naučil porozumieť životu, chce poznať odpovede na svoje otázky, vyplniť biele miesta svojho poznania, poznať seba samého a nájsť si tam priateľov.

      Ako ten čas rýchlo beží. Pred sedemdesiatimi rokmi 1. februára 1952 sa začal písať prvý školský rok v Základnej škole Komenského vo Svite. Je to skutočne krásny vek pre človeka a aj pre školu. Za ten čas školské múry nasiakli zážitkami, krásnymi aj smutnejšími dňami, smiechom žiakov i učiteľov. Kto dnes spočíta, koľko otázok a odpovedí padlo za obdobie existencie našej školy? Koľko ozajstných priateľstiev na celý život v jej útrobách vzniklo? Koľko zmenených ľudských osudov zaznamenali steny našich tried? Koľko kriedy, atramentu, vypísaných zošitov či učiteľských zápisníkov sme použili?

      Škola od svojho založenia až po súčasnosť prešla mnohými medzníkmi, na ktoré si spolu s nami zaspomínajte:

      1.február 1952  I. a II. deväťročná škola bola zlúčená do Osemročnej strednej školy, v tejto budove sídlila aj hudobná škola, materská škola a časť strednej školy. Školu navštevovalo 321 žiakov v 10 triedach, pedagogický zbor tvorilo 11 pedagógov, riaditeľom školy Barnabáš Tkáč.

      v šk. 1956/57 sa začalo s výstavbou vodotrysku (fontány) pred školou, počet tried narástol na 18 s počtom žiakov 572

      1957 – 1959 riaditeľ školy Štefan Čírsky, začala sa montovať výmenníková stanica parovodu, dokončený vodotrysk (fontána) pred školou.

      1959 – 1965 riaditeľ školy Albert Zachar

      V školskom roku 1959/60 zmennosť vo vyučovaní, 21 tried, 790 žiakov, 25 učiteľov, prechod na deväťročnú školskú dochádzku, po prvýkrát žiaci dostali učebnice a školské potreby zdarma

      1961/62 zmenil sa názov školy na Základnú deväťročnú školu vo Svite, Komenského ulica (I. ZDŠ vo Svite, Komenského ul.), spoločné brigády „akcie Z“.

      1965 bola dokončená výstavba prístavby polytechnických dielní a školskej družiny, škola sa zúčastnila celoštátnej spartakiády.

      1965 – 1976 - riaditeľ školy  Barnabáš Tkáč

      V školskom roku 1968/69 mala škola 40 tried, vyučovalo 50 učiteľov a školu navštevovalo I254 žiakov, čo je doposiaľ najväčší počet.

      Od 1. septembra 1973 boli v škole zriaďované špeciálne športové triedy so zameraním na basketbal, v škole zriadená aj izba revolučných tradícií.

      V roku 1975 boli dokončené športové ihriská v areáli školy a zriaďované triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky

      v roku 1976 sa začali práce na postupnom rozširovaní školského pozemku pre výučbu pestovateľských prác, povinná desaťročná školská dochádzka.

      1976 – 1987 – riaditeľ školy Michal Kožuško

      V júni 1979 školu postihla epidémia žltačky, bola obnovená fasáda školy.

      1987 – 1990 – riaditeľ školy Mgr. Michal Multáň 

      1988 boli začaté práce na prístavbe školskej jedálne

      1990 – 2014 – riaditeľka školy Mgr. Anna Coganová

      V školskom roku 1990/91 sa zriadili  triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka a bola zriadená aj prvá počítačová učebňa.

      V roku 1991 bola dokončená prístavba školskej jedálne.

      V roku 1994 rozsiahla rekonštrukcia elektrického rozvodu v celej škole.

      1.1.1997 získala Základná škola štatút samostatnej rozpočtovej organizácie.

      1998/99 – 1999/2000 medzinárodný vzdelávací projekt Sokrates- partnermi Fínsko, Írsko, Španielsko, Grécko a naša škola.

      2004 normatívne financovanie školy, vytvorenie webovej stránky školy.

      2005/06 výstavba multifunkčného ihriska s umelou trávou

      V októbri 2010 sa ukončila komplexná rekonštrukcia školy - zrekonštruovaná hlavná budova školy, sedlová strecha, zateplená fasáda, vymenili sa všetky okná, vchodové dvere a vonkajšie osvetlenie. Zrekonštruované aj sociálne zariadenia a sprchy pri telocvični. Vymenil sa školský nábytok – lavice, stoličky, tabule a nové dopravné ihrisko v areáli školy.

      V školskom roku 2008/2009 prišla reforma školstva, nový školský vzdelávací program sa posilnil najmä o prácu s výpočtovou technikou, o dopravnú, regionálnu a mediálnu výchovu. Vyučovacie predmety sa volili podľa záujmu žiakov a odbornosti pedagogických pracovníkov.

      2012/13 – 2013/14  projekt Comenius- medzinárodné partnerstvá so Španielskom, Poľskom, Rumunskom, Francúzskom a Belgickom. Vybudovanie geoparku v areáli školy.

      Od 1.1. 2015 riaditeľka školy Mgr. Monika Dudinská , úspešnosť školy v zapojení do projektov, otvorená galéria školy vo vestibule za prítomnosti úspešných absolventov.

      Od šk. roka 2015/16 zriaďovanie športových tried so zameraním na futbal a basketbal.

      2016/17 v exteriéri školy sa vybudovalo streetbalové ihrisko s tromi basketbalovými konštrukciami, tréningová futbalová plocha na nácvik streľby

      2017/18 výstavba atletickej dráhy s tartanovým povrchom

      2018-2020 komplexná úprava areálu školy – ihriská, detské ihriská- preliezačky, lanová dráha, chodníky, výsadba zelene, osadenie lavičiek, altánok.

      od r. 2018 vytvorenie odborného tímu zamestnancov -pozícia školského psychológa, špeciálneho pedagóga a asistentov učiteľa

      2019 – nové odborné učebne chémie, jazykov a dielní.

       

      Škola sa celým obdobím vyvíjala, napredovala, menila, zvonku aj zvnútra. Každý, kto sa v našej škole aspoň chvíľu zdržal zanechal v nej nezmazateľnú stopu. Za tie roky sme vytvorili spoločné dielo nemalej hodnoty, dali sme výchovu a vzdelanie mnohým generáciám, prežili sme s nimi míľnik detstva, s láskou sme im odovzdali časť seba, svojho srdca a vzácne pedagogické majstrovstvo.

      Žiadne kroniky nezachytia všetko čo sa v škole počas sedemdesiatich rokov stalo... v triedach sa vystriedali tisíce žiakov, stovky učiteľov a zamestnancov. Výsledok aktívnej a efektívnej práce všetkých jej pedagógov, zamestnancov, ktorí prichádzali do tried počas celých sedemdesiatich rokov sa odrazil na mnohých ľudských osudoch. Za desiatky rokov histórie sa v zrkadle spomienok vynárajú žiaci, ktorí prispeli k dobrému menu školy, absolventi, ktorí sa veľmi dobre uplatnili a uplatňujú v živote dodnes a zastávajú popredné miesta v kultúrnom i spoločenskom živote.

      A čo našej škole zaželať?

      Mnoho zvedavých a šikovných žiakov, ktorí budú mať stále veľa otázok a neutíchajúcu túžbu poznávať okolitý svet, pre ktorý sú budúcnosťou. Želám jej aj múdrych a obetavých učiteľov, ktorí sú dôležitým predpokladom pre úspešnú a dobrú školu. Rovnako jej prajem príjemné pracovné prostredie v podobe dobrých medziľudských vzťahov na pracovisku. Prajem jej ďalšie roky naplnené činorodosťou, tvorivosťou, roky výziev, roky vysokých aj splnených cieľov. Veľa správnych krokov, spokojnosť a radosť...prajem nám všetkým.

      Monika Dudinská, riaditeľka ZŠ Komenského vo Svite

                                                                  

       

       

       

  • Kontakty

   • Základná škola, Komenského 2, 059 21 Svit
   • Mobil riaditeľ: +421 911 305 053 Mobil zástupcovňa: +421 948 990 834 (do 15.00h ) Mobil ekonomické oddelenie: +421 903 061 163 (do 15.00 h) Mobil ŠKD: +421 911 519 179 Mobil ŠJ: +421 911 305 052
   • Komenského 2, Svit 05921 Slovakia
   • 17068975
   • 2020947753
  • Prihlásenie