• História

     • História školy


     • Stavba budovy školy bola dokončená a do užívania odovzdaná 1. februára 1952. Organizačne škola vznikla z bývalej národnej školy a z bývalej strednej školy vo Svite, ktoré sa rozdelili na dve deväťročné školy. Prvým riaditeľom bol Barnabáš Tkáč a zbor tvorilo 11 pedagógov. Školu navštevovalo 321žiakov v 10 triedach. Od roku 1952 došlo k rôznym zmenám v názve školy :

      II. deväťročná škola,

      I. osemročná stredná škola,

      . deväťročná stredná škola,

      I. osemročná stredná škola,

      I. základná deväťročná škola

      a od roku 1983 je terajší názov - Základná škola.

      Pečiatky školy z minulosti, z ktorých vidieť zmeny úradného názvu i organizácie školy:

      Počas svojej existencie prešla škola viacerými stavebnými úpravami. V roku 1963 bola rozšírená kapacita školy z 80 na 200 žiakov. V roku 1965 bola dokončená výstavba prístavby polytechnických dielní a školskej družiny. V školskom roku 1968/69 mala škola 40 tried, čo je doposiaľ najväčší počet. Vyučovalo 50 učiteľov a školu navštevovalo I254 žiakov. V roku 1975 boli dokončené práce na zriaďovaní športových ihrísk v areáli školy a v roku 1976 sa začali práce na postupnom rozširovaní školského pozemku pre výučbu pestovateľských prác. V roku 1991 bola. dokončená prístavba školskej jedálne. Škola v priebehu svojej histórie umožňovala svojim žiakom uplatňovať ich športové a jazykové schopnosti. Od 1. septembra 1973 boli na škole zriaďované špeciálne športové triedy so zameraním na basketbal. Od roku 1980 boli zriaďované triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a od roku 1990 aj triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka. V školskom roku 1990/91 bola zriadená aj počítačová učebňa, v ktorej sa nachádzalo 10 počítačov Didaktik Beta a tlačiareň.

      Dňom 1.1.1997 získala naša škola štatút samostatnej rozpočtovej organizácie.


      V októbri 2010 sa ukončila komplexná rekonštrukcia školy trvajúca 17 mesiacov. Vďaka európskym fondom bola zrekonštruovaná hlavná budova školy, finančné prostriedky na rekonštrukciu prístavby školy poskytlo mesto Svit. V rámci rekonštrukcie bola urobená sedlová strecha, zateplená fasáda, vymenili sa všetky okná, vchodové dvere a vonkajšie osvetlenie. Celkovo boli zrekonštruované sociálne zariadenia aj so sprchami pri telocvični. Vymenil sa školský nábytok – lavice, stoličky, tabule. Súčasťou rekonštrukcie je i nové dopravné ihrisko v areáli školy.
       

      Škola je verná tradíciám dobrej výchovy a vzdelania. V priebehu celej svojej histórie umožňovala svojim žiakom rozvíjať ich vedomosti a schopnosti. Veľký dôraz sa kládol na všestrannú prípravu žiakov.


      Od roku 1980 boli zriaďované triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a od roku 1990 aj triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka. Z ďalších cudzích jazykov sa vyučujú nemecký a ruský jazyk.


      V školskom roku 1990-91 bola zriadená prvá počítačová učebňa, v ktorých sa nachádzalo 10 počítačov a tlačiareň.


      V školskom roku 2008-2009 sa začal uplatňovať nový Školský zákon č. 245/2008 Z. z. Škola postupuje podľa planých učebných plánov a Štátneho vzdelávacieho programu - 1. stupeň ISCED 1 – Primárne vzdelávanie a ISCED 2 – Nižšie sekundárne vzdelávanie. Školský vzdelávací program sa posilnil najmä o prácu s výpočtovou technikou, o dopravnú, regionálnu a mediálnu výchovu. Vyučovacie predmety sa volili podľa záujmu žiakov a odbornosti pedagogických pracovníkov.

      Veľmi aktívne sa škola venovala družobnej činnosti. Pravidelnými sa stali výmenné týždňové pobyty so školou z Českej Třebovej . 


      Od roku 1952  sa v škole vystriedalo mnoho učiteľov, riaditeľov a výchovných pracovníkov, ktorí svojou dobrou pedagogickou činnosťou a svojou osobnosťou vybudovali dobré meno tejto školy.