• Výchovné poradenstvo

    • Výchovný poradca

     PaedDr. Tatiana Dubjelová

     Konzultačné hodiny:
     piatok od 8:00 – 12:00 hod.

     v prípade potreby kedykoľvek (podľa dohody)

     Kabinet výchovného poradcu je na prízemí

     Základné informácie - náplň práce výchovného poradcu

     Výchovný poradca:

     • Plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesionálnej orientácie detí, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí.
     • Venuje pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, nadaným a talentovaným žiakom.
     • Poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informuje ich o otázkach štúdia na SŠ a pri voľbe povolania.
     • Informuje rodičov o prijímacom konaní.
     • Pripravuje a realizuje vstupné doklady a prihlášky žiakov na stredné školy.
     • Spolupracuje s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva v Poprade, vedením školy a v prípade potreby so strednými školami.

      

     Výchovný poradca v prípade potreby sprostredkuje žiakom a ich zákonným zástupcom:

     • pedagogické
     • psychologické
     • sociálne
     • psychoterapeutické
     • reedukačné  a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi a školským psychológom

     Výchovný poradca sa pri svojej činnosti bude riadiť:

     • Pedagogicko-organizačnými pokynmi na daný školský rok pre školy, školské zariadenia, ktoré vydala MŠ SR
     • Plánom práce školy 2019/2020
     • Zákonom č. 245/2008 o vzdelávaní a výchove.

      Z týchto dokumentov pre výchovného poradcu vyplýva:

     1. V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa
      a/ podporovať a umožňovať rešpektovanie názorov detí a ich účasti vo všetkých oblastiach,  ktoré sa ich v rámci školy dotýkajú
      b/ sprístupňovať všetkým deťom informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie.
     2. V zmysle Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie, bude spolupracovať  s mimovládnymi organizáciami, ktoré sa dlhodobo venujú témam s problematikou intolerancie.
     3. Výchovný poradca úzko spolupracuje s ostatnými členmi pedagogického  zboru, najmä s triednymi  učiteľmi,  s príslušným školským zariadením poradenstva a prevencie, s úradmi práce, so sociálnymi partnermi školy, s rodičmi žiakov, zamestnávateľskými a zamestnaneckými organizáciami a záujmovými občianskymi organizáciami, sleduje a skúma miestne a regionálne potreby odborných pracovníkov.
     4. Výchovný poradca bude pomáhať riešiť problémy ohrozujúce mravný vývin detí v spolupráci  s  riaditeľom školy, psychologickou poradňou, v prípade potreby s ďalšími odborníkmi zo zariadení výchovnej prevencie, pediatrom, soc. kurátorom, policajtom.
     5. Výchovný poradca bude sledovať oficiálne stránky MŠ a jeho priamo riadených organizácií Krajského školského úradu a ďalších inštitúcií, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní.

      

     Harmonogram prijímacieho pokračovania

     Harmonogram zberu informácií k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2019/2020. V súlade so Zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 22. mája 2008

     SŠ tal.

     Riaditeľ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko.

     do 1.2.2020

     ZZ

     Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

     do 20.2.2020

     Odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

     do 28.2.2020

     SŠ tal.

     Talentové skúšky.

     15.3. - 30.4.2020

     Zverejní kritériá na netalentové odbory. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko.

     do 31.3.2020

     Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ.

     1.4.2020 a 2.4.2020

     ZZ

     Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu).

     do 10.4.2020

     OŠ, SK

     Odvolacie konanie po talentových skúškach.

     po talentovej skúške

     Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu.

     od 15.4.2020

     Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný termín.

     15.4.2020 a 16.4.2020

     Riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií.

     do 20.4.2020

     SŠ tal.

     Oznámia ŠVS výsledky talentových skúšok deň po zápise.

     do 30.4.2020

     1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

     11.5.2020

     1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

     14.5.2020

     ŠVS

     ŠVS sprostredkuje zverejňovanie voľných miest a informácie o konaní 2. kola PS pre všetky školy SR na webe www.svs.edu.sk/miesta.

     od 22.5.2020

     OŠ, SK

     Odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok.

     od 25.5.2020

     Zber záujmu žiakov štvrtých ročníkov o štúdium na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom

     1.6. - 12.6.2020

     2. kolo prijímacích skúšok.

     16.6.2020

     OŠ, SK

     Odvolacie konanie po 2. kole prijímacích skúšok.

     od 25.6.2020

     Zašlú ŠVS výsledky 2. kola prijímacích skúšok po zápise.

     do 29.6.2020

      

     Testovanie 5:

     https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5

     Testovanie 9:

     https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

     Prihlaska_na_strednu_skolu.pptx

     www.svsmi.sk

     www.nucem.sk

     www.komposyt.sk

     www.potrebyovp.sk

     www.dualnysystem.sk

  • Kontakty

   • Základná škola, Komenského 2, 059 21 Svit
   • zssvit@zssvit.eu
   • zssvit@zssvit.eu
   • Pevná linka +421 52 775 6313 (do 15.00 h) Mobil riaditeľ: +421 911 305 053 Mobil kancelária: +421 903 061 163 (do 15.00 h) Mobil ŠKD: +421 911 519 179 Mobil ŠJ: +421 911 305 052
   • Komenského 2, Svit 05921
   • 17068975
   • 2020947753
 • Fotogaléria

  • Interiér 02-20
  • Pergola
  • Interiér 09/2019
  • Areál jún 2019
  • Mamut - matematicko-športová súťaž v Košiciach
  • Vyhodnotenie súťaže Spotreba pre život
  • Misijná súťaž
  • Perohryz 2019
  • Deň počatého dieťaťa
  • Hodiny RŠF
  • 4. B na návšteve v škôlke
  • Zdravý chrbátik v škole