• Výchovný poradca

     • Prijímacie konanie na SŠ

     • Pokiaľ máte doma dieťa, ktoré je v piatom, ôsmom alebo deviatom ročníku základnej školy a uvažujete o strednej škole, bolo by fajn sa poobzerať po prihláškach, termínoch, postupoch, ktoré s presunom na strednú školu súvisia.

      A prípadne absolvovať na vybraných školách aj deň otvorených dverí – zažiť atmosféru na škole, zistiť podrobnosti o prijímacích skúškach.

      Kam zo základnej školy?

      Ukončený 9. ročník: 

      • gymnázium
      • stredná odborná škola (3-ročné, 4-ročné, 5–ročné štúdium)
      • gymnázium (5-ročné bilingválne štúdium)

      Ukončený 8.ročník :

      • gymnázium (bilingválne 5-ročné štúdium )
      • obchodná akadémia (bilingválne 5-ročné štúdium)

      Ukončený 5.ročník: gymnázium (8-ročné štúdium)

      Do osemročného vzdelávacieho programu študijného odboru na gymnáziu môžu byť prijatí uchádzači len do prvého ročníka.

      Výber strednej školy

      Rozhodovanie o budúcom povolaní vášho dieťaťa nemusí byť vždy jednoduché, najmä pokiaľ dieťa nemá vyhranené záujmy. O odbornú pomoc môžete požiadať triedneho učiteľa, výchovného poradcu či Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP).

      V CPPPaP môže vaše dieťa absolvovať testy profesijnej orientácie, ujasniť si svoje danosti, svoje záujmy a podľa toho zvážite výber vhodnej školy.

      Veľa informácií nájdete na internete, napr. na týchto stránkach: www.povolania.skwww.stredneskoly.skwww.minedu.skwww.svsbb.skwww.svetprace.sk.  www.kamPO.sk 

      Tu nájdete zoznam študijných odborov stredných škôl a tu je štatistická ročenka, kde si môžete prečítať o počtoch prijímaných študentov na naše stredné školy za posledné roky a porovnať, aké odbory sú dobre etablované, či vznikajú nejaké nové, prípadne zanikajú.

      Prihlášky na štúdium na strednú školu sa podávajú na riaditeľstve základnej školy. Riaditeľ základnej školy prijíma prihlášky od zákonných zástupcov žiaka elektronicky cez platformu EduPage v zmysle § 63 zákona NR SR č.245/2008 Z.z. (školský zákon) v určených termínoch. Ministerstvo školstva každoročne pripravuje prehľad profilových predmetov na prijímacie skúšky jednotlivých škôl.

       

       

       

  • Kontakty

   • Základná škola, Komenského 2, 059 21 Svit
   • Mobil riaditeľ: +421 911 305 053 Mobil zástupcovňa: +421 948 990 834 (do 15.00h ) Mobil ekonomické oddelenie: +421 903 061 163 (do 15.00 h) Mobil ŠKD: +421 911 519 179 Mobil ŠJ: +421 911 305 052
   • Komenského 2, Svit 05921 Slovakia
   • 17068975
   • 2020947753
  • Prihlásenie