• Čestné vyhlásenie

    • Čestné vyhlásenie

    • cestne_vyhlasenie.docx

     Milí rodičia,  máme povinnosť nahlásiť stav stravníkov na základe pokynov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny k poskytovaniu dotácií na stravu v školskom roku 2021/2022 v termíne do 10.08.2021.
     Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách a od nového školského roku 2021/2022 nastanú zmeny v poskytovaní dotácií na stravu a to ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ (stravy zdarma pre všetkých) a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus.
     Týka sa - detí v hmotnej núdzi
     - rodiny, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
     - rodiny, v ktorej si ani jeden člen neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia, žijúce s ním v domácnosti (nezamestnaní rodičia).
     Túto skutočnosť žiadateľ / rodič preukazuje čestným vyhlásením.
     Dotácia na stravu sa zvýši na 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu.
     Povinnosťou školy je odoslať zoznam týchto detí, preto vás prosíme vyplniť čestné vyhlásenie. a poslať a doručiť ho do školy v termíne do 6.8.  

     Ďakujeme za spoluprácu Monika Dudinská