• ŠKD

     • O nás

     •             ŠKD ZŠ Komenského 

      Školský klub detí (ďalej len ŠKD) je výchovno- vzdelávacie zariadenie, ktoré riadi riaditeľ školy. Určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených detí na pravidelnú školskú dochádzku. Pre potreby ŠKD máme vyčlenené účelové priestory v samostatných priestoroch ZŠ. Zriaďovateľom ŠKD je mesto Svit.

      Výchovno- vzdelávaciu činnosť organizujú pani vychovávateľky. Činnosť ŠKD je zameraná na pútavé a pestré aktivity oddychového a rekreačného charakteru a prípravu na vyučovanie

      Poskytujeme výchovu a vzdelávanie, mimo vyučovania pre deti 1.- 5. ročníka základnej školy zaradených do nášho ŠKD.

      Školský klub detí nie je pokračovaním školského vyučovania a nemal by byť chápaný ani ako sociálna služba na stráženie detí. Pedagogická práca v školskom klube detí má svoje špecifiká - deťom zabezpečuje relaxáciu, rekreáciu, ale aj zaujímavé využívanie voľného času. Dobre vytvorený program činností by mal pre dieťa plniť predovšetkým funkciu relaxačnú a socializačnú s orientáciou na rozvíjanie samostatnosti a tvorivosti dieťaťa.

      Dieťa by si malo v klube odpočinúť, prehlbovať vzťahy so svojimi rovesníkmi, realizovať sa v činnostiach ktoré ho bavia, poznávať a rozvíjať svoje záujmy.

      Činnosť v školskom klube detí rozvíja dieťa v zručnostiach dôležitých pre život v spoločnosti, vybavuje ho potrebnými vedomosťami, pomáha mu vytvárať pozitívne názory a postoje na svet okolo seba. Napomáha mu spoznávať svoju osobnosť, profilovať sa a dosiahnuť úspech.

      Téma a cieľové zameranie ŠKD na školský rok 2021/2022  "70 sviečok na torte našej školy“.