• Ostatné projekty

     • Pomáhajúce profesie v edukácii II

     • Podpora_inkluzivneho_vzdelavania_v_zs_svit-.doc

                         

       

      Základnej škole Svit bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ Svit“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os – Vzdelávanie, Investičná priorita 1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy, Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

      Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/202/2017 bola uzavretá dňa 28.11.2017. Na centrálnom registri zmlúv bola predmetná Zmluva o NFP zverejnená dňa 29.11.2017 a účinná je od nasledujúceho dňa po dni zverejnenia, t.j. 30.11.2017. Dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu je 36 mesiac, t.j. od 02/2018-01/2021.

      Hlavným cieľom predkladaného projektu je zvýšenie inkluzívnosti a rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu, zlepšenie výsledkov a kompetencie detí a žiakov.

      Hlavná aktivita prispieva k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese skvalitňovanie diagnostikovania a taktiež k  rediagnostikovaniu detí a žiakov s cieľom predchádzať neodôvodnenému odkladaniu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, školskej neúspešnosti detí a ich zaraďovaniu do špeciálnych tried a škôl.

      Realizáciou projektu bude vytvorené 1 nové pracovné miesto na pozíciu Asistent učiteľa a 1 pracovné miesto na pozíciu Školský psychológ.  

      Realizáciou projektu budú naplnené merateľné ukazovatele:

       - Dodatočný počet žiakov so ŠVVP zaradených v bežných triedach, v školách ktoré implementujú inkluzívny model vzdelávania 24 mesiacov po skončení projektu – 2 (asistent učiteľa), 16 (školský psychológ),

       - Počet podporených škôl, ktoré uplatňujú inkluzívny model vzdelávania – 1 (asistent učiteľa), 1 (školský psychológ),

       - Počet škôl zapojených do aktivít zameraných na podporu inkluzívneho modelu vzdelávania – 1 (asistent učiteľa), 1 (školský psychológ),

       - Počet žiakov so ŠVVP v podporených školách zapojených do aktivít zameraných na podporu inkluzívneho modelu vzdelávania, ktorým sa zlepšili študijné výsledky 6 mesiacov po absolvovaní programu – 2 (asistent učiteľa), 60 (školský psychológ),

       - Počet žiakov so ŠVVP v podporených školách zapojených do aktivít zameraných na podporu inkluzívneho modelu vzdelávania – 2 (asistent učiteľa), 94 (školský psychológ),

       

      Celkové oprávnené výdavky na realizáciu hlavnej aktivity projektu – 75 600,00 EUR.

       

      Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 71 820,00 EUR.

       

      Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

      www.esf.gov.sk                                      www.minedu.gov.sk