• Úvod

    • Čo vám ponúka naša škola?

     • výhodnú polohu v centre mesta s pekným školským areálom
     • autobusová zastávka priamo pri škole
     • rodinné prostredie, kde dieťa nie je len žiakom, ale hlavne človekom, ktorého plne rešpektujeme

     Výchovno-vzdelávací proces

     • výučbu anglického jazyka  od 1. ročníka  ako povinný vyučovací predmet, od 7. ročníka druhý cudzí jazyk (nemecký jazyk, ruský jazyk), rozšírené vyučovanie anglického jazyka v rámci disponibilných hodín v 5. ročníku, 6. ročníku a 9. ročníku, podporné vyučovanie jazykov formou krúžkov, kanadskú lektorku v priestoroch školy,
     • výchovu a vzdelávanie detí so špeciálno-výchovnými vzdelávacími potrebami
     • individuálny a diferencovaný prístup vo vyučovaní
     • rozvoj čitateľskej gramotnosti v  školskej knižnici
     • rozvoj  finančnej gramotnosti
     • podnetné prostredie - uplatňovanie inovatívnych a aktivizujúcich metód a foriem vo vyučovaní, vyučovanie pomocou moderných digitálnych technológií - PC, dataprojektory, interaktívne tabule
     • možnosť výuky v športových triedach športových triedach so zameraním na basketbal a futbal
     • prípravu žiakov 5.,8.,9. ročníka na prijímacie skúšky 
     • prípravu žiakov na olympiády, vedomostné súťaže, esteticko-výchovné a športové súťaže
     • garanciu odbornosti výuky
     • zamedzenie používania mobilov žiakmi počas vyučovania

      

     Vybavenie

     • telocvičňu, gymnastickú telocvičňu, miniihrisko s umelým trávnikom,  streetbalové ihrisko, atletickú dráhu
     • športovo-zábavný areál - detské ihrisko s preliezačkami, dopravné ihrisko, oddychové zóny
     • vybudované odborné učebne - jazyková učebňa, chemická učebňa, fyzikálna učebňa, 2 počítačové učebne, dielne
     • prednáškovú miestnosť – aula
     • elektronizáciu školského systému - elektronická triedna kniha, internetová žiacka knižka, stravovací systém, dochádzka

      

     Podporný tím

     Rozvíjajúce aktivity nad rámec výchovno-vzdelávacieho procesu

     • realizáciu medzinárodných a regionálnych vzdelávacích projektov
     • rozvoj environmyslenia žiakov - zbery druhotných surovín, separovanie odpadov, projekt Zelená škola
     • rozvíjanie sociálneho cítenia - pomáhame formou charitatívnych zbierok
     • plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, zdokonaľovací lyžiarsky výcvik, zdokonaľovací plavecký výcvik
     • Školu v prírode spojenú s poznávaním krás Slovenska s aktívnym využitím voľného času 1. - 4. ročník
     • možnosť zapájať sa do kultúrnych programov školy, mesta
     • zahraničné exkurzie
     • besedy a stretnutia so známymi a zaujímavými ľuďmi

     Spolupráca

     • spolupracujeme s materskými školami v okolí, mestskou knižnicou, CVČ, základnými umeleckými školami, športovými klubmi
     • v priestoroch školy  SZUŠ Fantázia, YouCan - jazykové centrum, detský zubný lekár MUDR. Borošová

     Popoludňajšie trávenie voľného času

      

      

     .............a mnoho iných aktivít pre Vaše deti, ktoré môžete sledovať na našej stránke alebo na Facebooku