• Profil školy

     • Úvod

     • Čo vám ponúka naša škola?

      • výhodnú polohu v centre mesta s pekným školským areálom
      • autobusová zastávka priamo pri škole
      • rodinné prostredie, kde dieťa nie je len žiakom, ale hlavne človekom, ktorého plne rešpektujeme

      Výchovno-vzdelávací proces

      • výučbu anglického jazyka  od 1. ročníka  ako povinný vyučovací predmet, od 7. ročníka druhý cudzí jazyk (nemecký jazyk, ruský jazyk), rozšírené vyučovanie anglického jazyka v rámci disponibilných hodín v 5. ročníku, 6. ročníku a 9. ročníku, podporné vyučovanie jazykov formou krúžkov, kanadskú lektorku v priestoroch školy,
      • výchovu a vzdelávanie detí so špeciálno-výchovnými vzdelávacími potrebami
      • individuálny a diferencovaný prístup vo vyučovaní
      • rozvoj čitateľskej gramotnosti v  školskej knižnici
      • rozvoj  finančnej gramotnosti
      • podnetné prostredie - uplatňovanie inovatívnych a aktivizujúcich metód a foriem vo vyučovaní, vyučovanie pomocou moderných digitálnych technológií - PC, dataprojektory, interaktívne tabule
      • možnosť výuky v športových triedach športových triedach so zameraním na basketbal a futbal
      • prípravu žiakov 5.,8.,9. ročníka na prijímacie skúšky 
      • prípravu žiakov na olympiády, vedomostné súťaže, esteticko-výchovné a športové súťaže
      • garanciu odbornosti výuky
      • zamedzenie používania mobilov žiakmi počas vyučovania

       

      Vybavenie

      • telocvičňu, gymnastickú telocvičňu, miniihrisko s umelým trávnikom,  streetbalové ihrisko, atletickú dráhu
      • športovo-zábavný areál - detské ihrisko s preliezačkami, dopravné ihrisko, oddychové zóny
      • vybudované odborné učebne - jazyková učebňa, chemická učebňa, fyzikálna učebňa, 2 počítačové učebne, dielne
      • prednáškovú miestnosť – aula
      • elektronizáciu školského systému - elektronická triedna kniha, internetová žiacka knižka, stravovací systém, dochádzka

       

      Podporný tím

      Rozvíjajúce aktivity nad rámec výchovno-vzdelávacieho procesu

      • realizáciu medzinárodných a regionálnych vzdelávacích projektov
      • rozvoj environmyslenia žiakov - zbery druhotných surovín, separovanie odpadov, projekt Zelená škola
      • rozvíjanie sociálneho cítenia - pomáhame formou charitatívnych zbierok
      • plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, zdokonaľovací lyžiarsky výcvik, zdokonaľovací plavecký výcvik
      • Školu v prírode spojenú s poznávaním krás Slovenska s aktívnym využitím voľného času 1. - 4. ročník
      • možnosť zapájať sa do kultúrnych programov školy, mesta
      • zahraničné exkurzie
      • besedy a stretnutia so známymi a zaujímavými ľuďmi

      Spolupráca

      • spolupracujeme s materskými školami v okolí, mestskou knižnicou, CVČ, základnými umeleckými školami, športovými klubmi
      • v priestoroch školy  SZUŠ Fantázia, YouCan - jazykové centrum, detský zubný lekár MUDR. Borošová

      Popoludňajšie trávenie voľného času

       

       

      .............a mnoho iných aktivít pre Vaše deti, ktoré môžete sledovať na našej stránke alebo na Facebooku

       

  • Kontakty

   • Základná škola, Komenského 2, 059 21 Svit
   • zssvit@zssvit.eu
   • zssvit@zssvit.eu
   • Mobil riaditeľ: +421 911 305 053 Mobil zástupcovňa: +421 948 990 834 (do 15.00h ) Mobil ekonomické oddelenie: +421 903 061 163 (do 15.00 h) Mobil ŠKD: +421 911 519 179 Mobil ŠJ: +421 911 305 052
   • Komenského 2, Svit 05921 Slovakia
   • 17068975
   • 2020947753
  • Prihlásenie