• Školský psychológ

      • Rada vám pomôžem...

      • Vážení rodičia,

       od 1.2.2018 začal na škole pôsobiť školský psychológ – Mgr. Lívia Fečková. Školský psychológ je na škole pre žiakov, rodičov, učiteľov a svojou prácou prispieva k vzájomnej spolupráci školy a rodiny, ktorá má v konečnom dôsledku pozitívny vplyv na školskú úspešnosť dieťaťa a rozvoj jeho osobnosti.

       Sleduje osobnostný, kognitívny, sociálny  a emocionálny vývin žiakov. Spolupracuje pri adaptácii nových žiakov, spolupracuje s centrami psychologickej a špeciálno-pedagogickej starostlivosti a zdravotníckymi zariadeniami pri práci s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

       Psychológ bude tiež poskytovať individuálnu starostlivosť žiakom pri osobných problémoch a pracovať s triednymi kolektívmi v prípade potreby. Bude nápomocný pri prevencii šikanovania, či iných sociálno-patologických javov.

       Diagnostika, ktorú bude robiť školský psychológ má len orientačný charakter a bude slúžiť len pre interné potreby školy – pre zlepšenie kvality vyučovacieho procesu a pozitívnej sociálnej klímy v triedach.

       Služby školského psychológa budú môcť využiť aj rodičia – po vzájomnej dohode. Budú mať charakter poradenstva a hľadania spôsobov ako pomôcť Vášmu dieťaťu v konkrétnych životných situáciách.

       Informácie získané pri práci so žiakmi nebudú poskytované tretím stranám. Žiaci v starostlivosti školského psychológa nebudú automaticky zaraďovaní do starostlivosti centier psychologickej starostlivosti, ale len ak problém nebude v kompetenciách šk. psychológa, odporučí vyšetrenie dieťaťa a navrhne rodičom ďalší postup.

       Svoje otázky môžete písať alebo aj konkrétne stretnutie si môžete dohodnúť na mailovej adrese:

       Tešíme sa na spoluprácu!