• Všeobecné informácie

    • Vážení rodičia,

     od 1.2.2018 začal na škole pôsobiť školský psychológ – Mgr. Lívia Fečková. Školský psychológ je na škole pre žiakov, rodičov, učiteľov a svojou prácou prispieva k vzájomnej spolupráci školy a rodiny, ktorá má v konečnom dôsledku pozitívny vplyv na školskú úspešnosť dieťaťa a rozvoj jeho osobnosti.

     Sleduje osobnostný, kognitívny, sociálny  a emocionálny vývin žiakov. Spolupracuje pri adaptácii nových žiakov, spolupracuje s centrami psychologickej a špeciálno-pedagogickej starostlivosti a zdravotníckymi zariadeniami pri práci s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

     Psychológ bude tiež poskytovať individuálnu starostlivosť žiakom pri osobných problémoch a pracovať s triednymi kolektívmi v prípade potreby. Bude nápomocný pri prevencii šikanovania, či iných sociálno-patologických javov.

     Diagnostika, ktorú bude robiť školský psychológ má len orientačný charakter a bude slúžiť len pre interné potreby školy – pre zlepšenie kvality vyučovacieho procesu a pozitívnej sociálnej klímy v triedach.

     Služby školského psychológa budú môcť využiť aj rodičia – po vzájomnej dohode. Budú mať charakter poradenstva a hľadania spôsobov ako pomôcť Vášmu dieťaťu v konkrétnych životných situáciách.

     Informácie získané pri práci so žiakmi nebudú poskytované tretím stranám. Žiaci v starostlivosti školského psychológa nebudú automaticky zaraďovaní do starostlivosti centier psychologickej starostlivosti, ale len ak problém nebude v kompetenciách šk. psychológa, odporučí vyšetrenie dieťaťa a navrhne rodičom ďalší postup.

     Svoje otázky môžete písať alebo aj konkrétne stretnutie si môžete dohodnúť na mailovej adrese:

     Tešíme sa na spoluprácu!

  • Kontakty

   • Základná škola, Komenského 2, 059 21 Svit
   • zssvit@zssvit.eu
   • zssvit@zssvit.eu
   • Pevná linka +421 52 775 6313 (do 15.00 h) Mobil riaditeľ: +421 911 305 053 Mobil kancelária: +421 903 061 163 (do 15.00 h) Mobil ŠKD: +421 911 519 179 Mobil ŠJ: +421 911 305 052
   • Komenského 2, Svit 05921
   • 17068975
   • 2020947753
 • Fotogaléria

  • Interiér 02-20
  • Pergola
  • Interiér 09/2019
  • Areál jún 2019
  • Mamut - matematicko-športová súťaž v Košiciach
  • Vyhodnotenie súťaže Spotreba pre život
  • Misijná súťaž
  • Perohryz 2019
  • Deň počatého dieťaťa
  • Hodiny RŠF
  • 4. B na návšteve v škôlke
  • Zdravý chrbátik v škole