• Príroda je koreňom európskeho porozumenia

    • Projekt Comenius - školské partnerstvá prebiehal na Základnej škole Komenského 2, Svit v rokoch 2012 - 2014. Cieľom školských partnerstiev z rôznych európskych krajín bolo posilniť európsku dimenziu vo vzdelávaní prostredníctvom nadnárodnej spolupráce medzi školami. Projekt umožnil učiteľom a žiakom pracovať na spoločnej téme pod názvom „Príroda je koreňom európskeho porozumenia“.  Do projektu boli zapojené krajiny z Belgicka, Francúzska, Poľska, Rumunska, Slovenska a Španielska. Hlavným cieľom spolupráce medzi zapojenými školami bolo vytvorenie náučných turistických chodníkov s popisom miestnej fauny, flóry, geológie ako i významných miest v blízkom okolí.  V rámci medzinárodnej spolupráce sa Základná škola Komenského 2 prezentovala Náučným chodníkom Kimbiark, ktorý začína pri škole, pokračuje historickou časťou mesta Svit do Podskalky a cez vrch Bôrik vedie do Mengusoviec a späť. Náučnú časť chodníka tvorí 12 informačných tabúľ.

     Základná škola Komenského 2, ako koordinátor projektu, zorganizovala prvé pracovné stretnutie v októbri 2012. Privítali sme 31 zahraničných hostí, pre ktorých sme pripravili šesť dňový program, počas ktorého sa zástupcovia partnerských škôl oboznámili s našou školou a systémom vzdelávania na Slovensku. Zahraniční učitelia participovali formou tvorivých dielní a vyučovali žiakov školy.

     Náučné chodníky európskeho porozumenia sa v rámci projektu vytvorili v každej partnerskej krajine. Vo februári 2013 sa vo francúzskom Rauzan  konalo druhé pracovné stretnutie, na ktorom sme prezentovali trasy náučných chodníkov. Žiaci všetkých partnerských škôl pripravili mapu chodníka v 3D prevedení. Na tomto stretnutí bola vyhodnotená súťaž o najvýstižnejšie logo projektu. Víťazným logom sa nakoniec stala práca žiakov zo Španielska. Logo bolo umiestnené na všetkých informačných tabuliach, tlačivách a digitálnych nosičoch.

     Stretnutie v máji 2013 sa konalo v belgickom Philippeville. Nosnou témou stretnutia bola GPS hra - geocaching. Geo znamená zem a cache znamená skrýša. Pomocou geografických súradníc žiaci hľadali skrýše, ktoré boli ukryté na zaujímavých miestach provincie Namur. Spoločná Comenius cache sa nachádza aj na Náučnom chodníku Kimbiark.

     Jedným z výsledných produktov projektu sú herbáre, ktoré vytvorili žiaci a prezentovali ich na stretnutí v rumunskej škole Costachi Negruzzi v meste Iasi v októbri 2013. Vytvorené herbáre prezentovali formou powerpointových prezentácii.  Počas ich prípravy intenzívne využili svoje informačno-technologické zručnosti.  

     Piate stretnutie sa konalo vo februári 2014 v španielskom meste Murcia. Partnerská škola La Arboleda pripravila workshop na tému Prvá pomoc . Žiaci si  prakticky vyskúšali poskytnutie prvej pomoci, ktorú je nevyhnutné ovládať pri prípadných úrazoch počas pobytu v prírode.

     Partnerská škola Starachowice v Poľsku pripravila stretnutie v máji 2014. Tu sme vytvorili knižného turistického sprievodcu, ktorý obsahoval Comenius chodníky všetkých partnerských krajín a základné turistické značenia. Súčasťou príručky je aj slovník so základnými frázami v siedmich jazykoch. 

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Komenského 2, 059 21 Svit
   • zssvit@zssvit.eu
   • zssvit@zssvit.eu
   • Pevná linka +421 52 775 6313 (do 15.00 h) Mobil riaditeľ: +421 911 305 053 Mobil kancelária: +421 903 061 163 (do 15.00 h) Mobil ŠKD: +421 911 519 179 Mobil ŠJ: +421 911 305 052
   • Komenského 2, Svit 05921
   • 17068975
   • 2020947753
 • Fotogaléria

  • Interiér 02-20
  • Pergola
  • Interiér 09/2019
  • Areál jún 2019
  • Mamut - matematicko-športová súťaž v Košiciach
  • Vyhodnotenie súťaže Spotreba pre život
  • Misijná súťaž
  • Perohryz 2019
  • Deň počatého dieťaťa
  • Hodiny RŠF
  • 4. B na návšteve v škôlke
  • Zdravý chrbátik v škole