• Info pre učiteľa

    • Informácie pre učiteľa

    •   Metodické orgány školy a koordinátori

     • školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní – PaedDr. Tatiana Dubjelová
     • koordinátorka čitateľskej gramotnosti – Ing. Helena Bachledová
     • koordinátor finančnej gramotnosti  – Mgr. Lenka Talarčíková
     • vedúca MZ – Mgr. Erika Antalová
     • vedúca PK slovenský jazyk a literatúra a cudzí jazyk – Mgr. Jarmila Mendrošová
     • vedúci PK matematika a informatika – Mgr. Milena Mekelová
     • vedúca PK človek a príroda – 
     • vedúca PK výchovy – Mgr. Ondrej Spišák
     • sklad učebníc - Mgr. Martina Ferjančeková
     • školská knižnici - Monika Jurinyiová

     AKO KOMUNIKOVAŤ

     Efektívna komunikácia je jediným kľúčom k riešeniu medziľudských problémov, nedorozumení či nesprávnych dohadov. 

     Je potrebné dodržiavať všeobecné zásady:

     • komunikovať zdvorilo, s rešpektom a úctou, vecne, ale nezabúdať na empatiu,
     • komunikovať cez Edupage a  e-mail, osobne v rámci konzultačných hodín,,
     • dodržať postupnosť pri riešení situácie – najskôr osloviť učiteľa daného predmetu, potom triedneho učiteľa, špeciálneho pedagóga či psychológa a až nakoniec vedenie školy,
     • uviesť celé meno žiaka a triedu (najmä, ak má rodič iné meno ako dieťa),
     • učiteľ si vedie písomné záznamy z konzultácií, podpísané všetkými prítomnými.

      

     Komunikácia na úrovni: učiteľ – žiak – rodič

     Je potrebné dodržiavať zásady:

     • osloviť vždy najskôr učiteľa daného predmetu,
     • jasne určiť cieľ konzultácie,
     • určiť postup riešenia,
     • komunikovať, kým sa problém nevyrieši.

      

     Komunikácia na úrovni: učiteľ – triedny učiteľ

     Je potrebné dodržiavať zásady:

     • Obe strany využívajú osobnú a e-mailovú formu komunikácie.
     • Učiteľ daného predmetu zapíše problém týkajúci sa nesplnenia úlohy či nepripravenosti na vyučovanie do elektronickej žiackej knižky.
     • V prípade opakovanej nepripravenosti na vyučovanie informuje triedneho učiteľa a spoločne zvolia postup nápravy.
     • V prípade výchovného problému učiteľ osloví triedneho učiteľa s cieľom hľadať cestu nápravy a spoločne zvolia postup (kontakt s výchovným poradcom, školským psychológom, zákonným zástupcom) ako nežiaduce správanie eliminovať.

      

     Komunikácia na úrovni: učiteľ (triedny učiteľ) – rodič

     Je potrebné dodržiavať zásady:

     • telefonický rozhovor s triednym učiteľom – v rámci konzultačných hodín učiteľa,
     • osobné stretnutie s rodičmi žiaka – pozvanie na konzultácie napr. ohľadom správania, prospechu žiaka a pod. Pri osobnom rozhovore je potrebné na oboch stranách konkretizovať problém a určiť postup riešenia. V prípade potreby sa vypracuje záznam zo stretnutia,
     • v prípade e-mailovej komunikácie je potrebné rešpektovať pracovný čas učiteľa
     • možnosť komunikácie aj cez správy v Edupage,
     • zadávanie neprítomnosti žiaka cez Edupage,
     • triedny aktív – využívať systém čo najpresnejšieho harmonogramu osobných konzultácií (napr. 10 minút – rodič), z dôvodu vyhnutia sa dlhých čakacích dôb, ktoré môžu byť pre rodiča demotivujúce. V prípade potreby dlhšej konzultácie sa vzájomne dohodne individuálne stretnutie,

      

     Komunikácia na úrovni: triedny učiteľ – výchovný poradca – špeciálny pedagóg – školský psychológ – rodič

     1. Výchovný poradca – PaedDr. Tatiana Dubjelová vybavuje:
     • súhlas rodičov na spoluprácu s výchovným poradcom,
     • formulár pre triedneho učiteľa, ktorý v prípade problému so žiakom (triedou) môže vyplniť a odoslať výchovnému poradcovi. Na základe závažnosti problému výchovný poradca poskytne radu, prípadne konzultáciu či stretnutie s rodičom.
     1. Špeciálny pedagóg – PaedDr. Zuzana Magerová
     • odporúča, ako postupovať, ak sú u dieťaťa podozrenia na poruchy učenia,
     • vybavuje súhlas rodičov na spoluprácu so špeciálnym pedagógom,
     • spracúva Všeobecné odporúčania pri práci s deťmi s poruchami učenia (dyslexiou, dyskalkúliou, dysortografiou a pod.),
     • dôležitá je spolupráca a komunikácia: žiak – triedny učiteľ – vychovávateľ – rodič, odborná pomoc v rámci školy je dôležitá a pomáha pri riešení výchovných aj vzdelávacích problémov.

      

     1. Školský psychológ vybavuje:
     • Súhlas rodičov na spoluprácu so školským psychológom,
     • odporúčanie pre rodiča na spoluprácu so školským psychológom alebo na psychologické vyšetrenie.

     Komunikácia na úrovni:  pedagogický asistent – špeciálny pedagóg – vedenie školy

     Je potrebné dodržiavať zásady:

     • Asistenti majú pravidelnú poradu so špeciálnym pedagógom 
     • Individuálna komunikácia medzi asistentmi a špeciálnym pedagógom prebieha nepretržite a zohľadňuje aktuálne potreby a stav žiakov.

      

     Komunikácia na úrovni: pedagogický asistent – rodič

     Je potrebné dodržiavať zásady:

     • Asistent komunikuje s rodičom vo svojom pracovnom čase a po vzájomnej dohode využíva všetky dostupné komunikačné prostriedky (telefón, online komunikáciu, SMS a pod.).
     • Rodič žiaka informuje asistenta o všetkých dôležitých zmenách, ktoré môžu mať vplyv na školský výkon žiaka.
     • Vo veľmi špecifických prípadoch môže po vzájomnej dohode prebiehať komunikácia medzi rodičom a asistentom aj mimo pracovný čas. Takáto komunikácia musí byť akceptovaná oboma stranami a nesmie byť vynucovaná ani z jednej z komunikačných strán.

       

  • Kontakty

   • Základná škola, Komenského 2, 059 21 Svit
   • Mobil riaditeľ: +421 911 305 053 Mobil zástupcovňa: +421 948 990 834 (do 15.00h ) Mobil ekonomické oddelenie: +421 903 061 163 (do 15.00 h) Mobil ŠKD: +421 911 519 179 Mobil ŠJ: +421 911 305 052
   • Komenského 2, Svit 05921 Slovakia
   • 17068975
   • 2020947753
  • Prihlásenie