• Školský špeciálny pedagóg

      • Mgr. Jana Kičinová

      • Od 1.4.2021 pôsobím na škole ako školský špeciálny pedagóg. Vyštudovala som odbor Špeciálna pedagogika. Počas svojej praxe som pracovala prevažne so žiakmi so špecifickými vývinovými poruchami učenia, ako aj so žiakmi s poruchami aktivity a pozornosti, tieto skúsenosti budem využívať aj pri práci na tejto škole.

       Hlavnou náplňou mojej práce ako školského špeciálneho pedagóga je účinne pomáhať, riešiť problémy a poskytovať špeciálno-pedagogickú pomoc žiakom, ktorí sa na škole vzdelávajú formou integrácie, a to žiakom so špecifickými vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia), s narušenou komunikačnou schopnosťou, alebo inými problémami.

       Dôležitou súčasťou sú individuálne a skupinové intervencie a reedukácie, ktoré budú absolvovať integrovaný žiaci a žiaci s odporúčaniami z poradenských centier. V spolupráci s pedagógmi špeciálny pedagóg identifikuje konkrétne problémy žiakov v učení, a spoločne hľadajú optimálny spôsob pomoci pri pretrvávajúcich ťažkostiach. Ďalej odporúča odbornú diagnostiku v centrách špeciálno-pedagogického poradenstva a centrách pedagogicko-psychologického poradenstva.

       V rámci preventívnej starostlivosti sa na mňa môžu obrátiť rodičia žiakov, ktorí  postrehli u svojich detí napríklad:

       • Problémy s čítaním (sekavé čítanie)
       • Nečitateľne písmo
       • Problémy so zapamätávaním
       • Náhle zhoršenie prospechu
       • Zhoršenú komunikačnú schopnosť a pod.

       Pri práci sa podľa potreby využívajú rôzne špeciálne pomôcky, obrázky, pracovné listy a hravé prostriedky, edukačné počítačové programy.

       Špeciálny pedagóg úzko spolupracuje aj so školským psychológom a spolu s asistentami vytvárajú odborný tým pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Hlavným cieľom je, aby sa každý žiak na škole cítil dobre a v čo najväčšej miere zažíval úspechy vo vzdelávaní.

  • Kontakty

   • Základná škola, Komenského 2, 059 21 Svit
   • zssvit@zssvit.eu
   • zssvit@zssvit.eu
   • Mobil riaditeľ: +421 911 305 053 Mobil zástupcovňa: +421 948 990 834 (do 15.00h ) Mobil ekonomické oddelenie: +421 903 061 163 (do 15.00 h) Mobil ŠKD: +421 911 519 179 Mobil ŠJ: +421 911 305 052
   • Komenského 2, Svit 05921 Slovakia
   • 17068975
   • 2020947753
  • Prihlásenie