• Školský špeciálny pedagóg

      • Rada vám pomôžem.... PaedDr. Zuzana Magerová

      • Od 1.9.2018 pôsobí na škole školský špeciálny pedagóg – PaedDr. Zuzana Magerová. Školský špeciálny pedagóg je tu pre žiakov preto, aby sa žiakom (aj rodičom) účinne pomohlo, a tak sa im úspešne učilo, dobre sa v škole cítili, zažívali úspech v kolektíve žiakov, prežívali radosť zo školskej práce a tak z nich vyrástli zdravé a harmonické osobnosti.

       Hlavná náplň špeciálneho pedagóga je priama práca so žiakmi so špecifickými vzdelávacími potrebami. Vykonáva diagnostické vyšetrenia žiakov a rozvíja funkcie, ktoré tieto vyšetrenia odhalili ako problémové. Objasňuje edukačný obsah, ktorý sa pri aplikácii bežných pedagogických metód zo strany vyučovaného žiaka nepodarilo pochopiť.

       Pri práci využíva odbornú literatúru, pracovné listy, špeciálne hry a cvičenia, špeciálne pomôcky vyvinuté pre pomoc deťom s poruchou učenia a edukačné počítačové programy.

       Poskytuje špeciálno-pedagogickú intervenciu, hlavne rozhovory so žiakom, ktoré posilnia vzťah špeciálneho pedagóga a žiaka na základe dôvery, stimuluje aktivitu a snahu dieťaťa  a súčasne ho motivuje do ďalšej práce.

       Spolupracuje s rodičmi pri hľadaní spoločného postupu pri edukačnom pôsobení na dieťa a pri zdolávaní jeho špecifických problémov. Posilňuje sebavedomie rodičov v ich náročnej úlohe podpory vzdelávania dieťaťa so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami.

       Školský špeciálny pedagóg je poradcom a pomocníkom triednych i predmetových učiteľov pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP. S predmetovými vyučujúcimi vytvára každoročne individuálny vzdelávací plán z predmetu, do ktorého sa premietajú špecifické problémy žiaka vyplývajúce z jeho diagnózy a priebežne s nimi konzultuje prípadné zmeny v ňom. Triednemu učiteľovi je nápomocný pri vypĺňaní povinnej školskej dokumentácie (vysvedčenie, katalógový list žiaka).

       Školský špeciálny pedagóg je sprostredkovateľom medzi školou, CPPPaP a CŠPP a zabezpečuje súhlas poradenského zariadenia s individuálnou integráciou konkrétneho žiaka. Koordinuje proces, pomocou ktorého sa žiak s problémami v učení stáva žiakom s diagnostikovanou a tolerovanou poruchou učenia.

      • Mgr. Jana Kičinová

      • Od 1.4.2021 pôsobím na škole ako školský špeciálny pedagóg. Vyštudovala som odbor Špeciálna pedagogika. Počas svojej praxe som pracovala prevažne so žiakmi so špecifickými vývinovými poruchami učenia, ako aj so žiakmi s poruchami aktivity a pozornosti, tieto skúsenosti budem využívať aj pri práci na tejto škole.

       Hlavnou náplňou mojej práce ako školského špeciálneho pedagóga je účinne pomáhať, riešiť problémy a poskytovať špeciálno-pedagogickú pomoc žiakom, ktorí sa na škole vzdelávajú formou integrácie, a to žiakom so špecifickými vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia), s narušenou komunikačnou schopnosťou, alebo inými problémami.

       Dôležitou súčasťou sú individuálne a skupinové intervencie a reedukácie, ktoré budú absolvovať integrovaný žiaci a žiaci s odporúčaniami z poradenských centier. V spolupráci s pedagógmi špeciálny pedagóg identifikuje konkrétne problémy žiakov v učení, a spoločne hľadajú optimálny spôsob pomoci pri pretrvávajúcich ťažkostiach. Ďalej odporúča odbornú diagnostiku v centrách špeciálno-pedagogického poradenstva a centrách pedagogicko-psychologického poradenstva.

       V rámci preventívnej starostlivosti sa na mňa môžu obrátiť rodičia žiakov, ktorí  postrehli u svojich detí napríklad:

       • Problémy s čítaním (sekavé čítanie)
       • Nečitateľne písmo
       • Problémy so zapamätávaním
       • Náhle zhoršenie prospechu
       • Zhoršenú komunikačnú schopnosť a pod.

       Pri práci sa podľa potreby využívajú rôzne špeciálne pomôcky, obrázky, pracovné listy a hravé prostriedky, edukačné počítačové programy.

       Špeciálny pedagóg úzko spolupracuje aj so školským psychológom a spolu s asistentami vytvárajú odborný tým pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Hlavným cieľom je, aby sa každý žiak na škole cítil dobre a v čo najväčšej miere zažíval úspechy vo vzdelávaní.