• Školský špeciálny pedagóg

      • Rada vám pomôžem.... PaedDr. Zuzana Magerová

      • Od 1.9.2018 pôsobí na škole školský špeciálny pedagóg – PaedDr. Zuzana Magerová. Školský špeciálny pedagóg je tu pre žiakov preto, aby sa žiakom (aj rodičom) účinne pomohlo, a tak sa im úspešne učilo, dobre sa v škole cítili, zažívali úspech v kolektíve žiakov, prežívali radosť zo školskej práce a tak z nich vyrástli zdravé a harmonické osobnosti.

       Hlavná náplň špeciálneho pedagóga je priama práca so žiakmi so špecifickými vzdelávacími potrebami. Vykonáva diagnostické vyšetrenia žiakov a rozvíja funkcie, ktoré tieto vyšetrenia odhalili ako problémové. Objasňuje edukačný obsah, ktorý sa pri aplikácii bežných pedagogických metód zo strany vyučovaného žiaka nepodarilo pochopiť.

       Pri práci využíva odbornú literatúru, pracovné listy, špeciálne hry a cvičenia, špeciálne pomôcky vyvinuté pre pomoc deťom s poruchou učenia a edukačné počítačové programy.

       Poskytuje špeciálno-pedagogickú intervenciu, hlavne rozhovory so žiakom, ktoré posilnia vzťah špeciálneho pedagóga a žiaka na základe dôvery, stimuluje aktivitu a snahu dieťaťa  a súčasne ho motivuje do ďalšej práce.

       Spolupracuje s rodičmi pri hľadaní spoločného postupu pri edukačnom pôsobení na dieťa a pri zdolávaní jeho špecifických problémov. Posilňuje sebavedomie rodičov v ich náročnej úlohe podpory vzdelávania dieťaťa so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami.

       Školský špeciálny pedagóg je poradcom a pomocníkom triednych i predmetových učiteľov pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP. S predmetovými vyučujúcimi vytvára každoročne individuálny vzdelávací plán z predmetu, do ktorého sa premietajú špecifické problémy žiaka vyplývajúce z jeho diagnózy a priebežne s nimi konzultuje prípadné zmeny v ňom. Triednemu učiteľovi je nápomocný pri vypĺňaní povinnej školskej dokumentácie (vysvedčenie, katalógový list žiaka).

       Školský špeciálny pedagóg je sprostredkovateľom medzi školou, CPPPaP a CŠPP a zabezpečuje súhlas poradenského zariadenia s individuálnou integráciou konkrétneho žiaka. Koordinuje proces, pomocou ktorého sa žiak s problémami v učení stáva žiakom s diagnostikovanou a tolerovanou poruchou učenia.

      • Mgr. Jana Kičinová

      • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

       Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.