• O nás

    •             ŠKD ZŠ Komenského 

     Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na ZŠ nenáročnú činnosť podľa školského výchovného programu zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie  a rozvíjanie  ich  záujmov  v čase  mimo  vyučovania.  Náš  ŠKD  pracuje  inovatívnou  metódou  otvoreného  ŠKD  a je  zameraný  na  krúžkovú  činnosť.

      

     Zaraďovanie žiakov 
     1. Deti sa do ŠKD zaraďujú vždy na 1 školský rok, na základe písomnej žiadosti podanej zákonným zástupcom dieťaťa. 
     2. O zaradení  dieťaťa   do ŠKD rozhoduje  riaditeľ  školy.

      

     Dochádzka žiakov 
     1. Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie rodič na žiadosti. Prípadné zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje rodič písomne. 
     2. Aby sa nenarušovala výchovno-vzdelávacia činnosť, dieťa  môže byť, ak to nie je v žiadosti uvedené, z ŠKD uvoľnene len na základe písomného oznámenia rodičov po obede. Inak až v čase od 15.00 hod.

      

     Výchovno-vzdelávacia činnosť 
     1. Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD je zameraná na činnosti oddychového, rekreačného a záujmového charakteru a na prípravu na vyučovanie, ktoré sa uskutočňujú v oddeleniach ŠKD. 
     2. Záujmová činnosť sa uskutočňuje spravidla v záujmových útvaroch príležitostného, krátkodobého alebo dlhodobého charakteru, pričom sa umožňuje deťom účasť aj na ďalších formách záujmovej činnosti.
     3. V oblasti rekreačného charakteru - vychádzkami, výletmi, športom a cvičením sa umožňuje deťom čo najviac voľného času stráviť pohybom a pobytom na čerstvom vzduchu a takto sa starať o dobrý telesný a psychický rozvoj detí. 
     4. Po dohode s rodičmi deti  sa venuje náležitá pozornosť príprave na vyučovanie. 
     5. V čase určenom na prípravu na vyučovanie si žiaci podľa pokynov vypracujú úlohy, opakujú učivo, nevyrušujú ostatných. 
     6. V rámci činnosti ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne  vystúpenia  a iné podujatia. 
     7. Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj stravovanie detí. Detí  prichádzajú do jedálne pod dozorom vychovávateliek, slušne sa správajú a správne stolujú. 
     8. Vychovávateľky učia detí  postupom pri stravovaní, hygienickým návykom .. 
     9. Na záujmovú a rekreačnú činnosť ŠKD sa využívajú aj špeciálne učebne,  telocvične, ihriská a iné objekty školy,  okolitá  príroda.