• Všeobecné informácie

        • Názov projektu Implementácia prvkov civilnej ochrany vo vyučovacom procese na základnej škole

          Projekt je zameraný na modernizáciu, internacionalizáciu a zvýšenie kvality vyučovania prostredníctvom nadnárodných mobilít našich zamestnancov. Našim cieľom je zlepšiť úroveň kľúčových kompetencií a zručností pedagogických pracovníkov, posilniť medzisektorový rozmer strategických partnerstiev a prostredníctvom strategických partnerstiev podporovať synergiu a spoluprácu medzi oblasťami vzdelávania.