• Čo by mal vedieť budúci prvák

    • Textová podstrana

    • Vyskúšajte svojho predškoláka!

     Milí rodičia budúcich prvákov!

     Čaká vás nová skúsenosť -  vaše dieťa začne byť aj žiakom 😊.

     Pre čo najlepšie zvládnutie tohto obdobia je dobré, aby ste vnímali určité znaky vo vývine a celkovom rozpoložení vášho dieťaťa, ktoré by vám mohli uľahčiť toto krásne, ale zároveň niekedy náročné obdobie. Preto sme pripravili niektoré jednoduché charakteristiky vo vývine dieťaťa, ktoré sa z odborného hľadiska považujú za potrebné pre úspešné zaškolenie:

     Je pre dieťa dobré, aby bolo po stránke telesnej, emocionálnej a sociálnej zrelé a pripravené zvládať nároky vyučovania v škole.

     Našim cieľom je, aby sa deti v škole nielen učili, ale aj cítili dobre a zažívali úspech a prijatie.

     „5 P“ budúceho prváka

     1.  Pripravený  komunikovať- jazyk, reč a poznanie:

     • pri spontánnom rečovom prejave hovoriť gramaticky správne (pri chybách vo výslovnosti je dobré vyhľadať logopéda ešte pred nástupom do školy)
     • hovoriť o svojich zážitkoch, pocitoch a prianiach;
     • vysvetliť, čo znamenajú niektoré slová (napríklad: žaba, kabát, auto), vie vystihnúť charakteristickú vlastnosť, či funkciu slova;
     • porozprávať krátku, známu rozprávku s udržaním dejovej línie a taktiež zoradiť obrázky (3 – 4) podľa deja rozprávky;
     • naspamäť poznať básničku, pesničku, riekanku a pod.;
     • povedať svoje meno, mená súrodencov, rodičov, kamarátov, adresu;
     • tvoriť nadradené pojmy, kategórie (napr.: hruška, jablko, slivka je ovocie);
     • tvoriť protiklady slov (napr.: malý – veľký, teplý – studený,…);
     • pochopiť a zrealizovať pokyny (napríklad: „Vezmi si modrú pastelku a nakresli kruh do stredu papiera“).

     2. Pripravený počúvať- sluchové vnímanie:

     • určiť, či sa 2 slová rýmujú alebo nie;
     • rozlíšiť dvojice slov, či sú rovnaké alebo nie (hrady-brady, sud-sad, pije-bije,…)
     • zopakovať vetu zloženú z piatich slov alebo zapamätať si štyri nesúvisiace slová.

     3. Pripravený pozorovať- zrakové vnímanie:

     • v rade obrázkov odlíšiť, ktorý obrázok je iný, ak sa líšia v detaile
     • nájsť zhodné obrázky;
     • doplniť chýbajúcu časť v obrázku;
     • poskladať obrázok z niekoľkých častí - puzzle
     • zo 6 obrázkov aspoň 3 si zapamätať.

     4. Pripravený počítať- matematické predstavy:

     • rozlíšiť viac, menej, rovnako pri rôznej veľkosti a usporiadaní prvkov;
     • určiť množstvo o jedno viac alebo menej;
     • rozdeliť predmety podľa: farby, veľkosti, tvaru;
     • zoradiť 5 prvkov podľa veľkosti od najmenšieho po najväčší a naopak;
     • rozlišovať pojmy: malý-stredný-veľký, vysoký-vyšší-najvyšší, málo-menej-najmenej;
     • poznať a pomenovať kruh, trojuholník, štvorec a obdĺžnik.

     5. Pripravený písať- motorika, grafomotorika:

     • udržať rovnováhu, poskakovať na jednej nohe, chytať a hádzať loptu;
     • uvoľniť ruku pri kreslení, správne držať ceruzku;
     • nakresliť: postavu, vlnovku, šikmú čiaru, „zuby“, horný a dolný oblúk;
     • prekresliť podľa predlohy kruh, trojuholník a štvorec a pod.

     Jedným z najpodstatnejších predpokladov dieťaťa na zvládnutie školy však je sociálna a emocionálna zrelosť, ktorú niekedy ako rodičia nedokážete odhadnúť, pretože sa prejavuje hlavne v skupine detí a pri záťažových situáciách, ktorým sú deti vystavené v novom a cudzom prostredí. Je preto dobré odsledovať, či je dieťa:

     1. schopné podeliť sa, spolupracovať, komunikovať a dodržiavať jednoduché pravidlá
     2. reagovať na pokyny autority
     3. byť trpezlivý, počkať, až na neho príde rad
     4. rozlišovať medzi hrou a úlohami
     5. zhodnotiť pod vedením dospelého následky vlastného správania v jednoduchých situáciách
     6. ovládať sebaobslužné zručnosti (obliekanie, stolovanie, hygienické návyky)
     7. byť emocionálne pripravené na školskú záťaž – nie príliš plačlivé alebo hravé, či naopak neposedné až rušivé

     Ak by ste napriek všetkému mali pochybnosti alebo by ste zvažovali, či by na základe týchto očakávaní nebol pre vaše dieťa vhodnejší odklad povinnej školskej dochádzky, odporúčame vám:

     • stretnutie s našim školským psychológom psychologkomsvit@gmail.comt. č. 0948 630 274
     • špecializované vyšetrenie odborníkmi za týmto konkrétnym účelom, ktoré vám vieme ako škola sprostredkovať. V prípade potreby sa obráťte na našu pani školskú psychologičku. psychologkomsvit@gmail.com

      

     Co_by_mal_vediet_buduci_prvak.pdf

     Spracovala: Mgr. Lívia Fečková, školský psychológ

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Komenského 2, 059 21 Svit
   • zssvit@zssvit.eu
   • zssvit@zssvit.eu
   • Mobil riaditeľ: +421 911 305 053 Mobil zástupcovňa: +421 948 990 834 (do 15.00h ) Mobil ekonomické oddelenie: +421 903 061 163 (do 15.00 h) Mobil ŠKD: +421 911 519 179 Mobil ŠJ: +421 911 305 052
   • Komenského 2, Svit 05921 Slovakia
   • 17068975
   • 2020947753
  • Prihlásenie